Nowenna do Świętej Rodziny

Opublikowano: 6 marca 2014 r.

Najświętsza Rodzino, z wielką ufnością przychodzimy do Ciebie, aby prosić Cię o pomoc. Sami słabi jesteśmy i biedni. Nie liczymy też na nasze dobre uczynki i zasługi, ale wyłącznie na Twoją łaskawość i dobroć. Wierzymy, że ze szczególną miłością spojrzysz na nasze rodziny i otoczysz je przemożną opieką. Niech każda rodzina katolicka, odnowiona według wzoru Rodziny Nazaretańskiej, stanie się świątynią Bożą, w której każdy znajdzie pokój w udrękach, schronienie w zawo- dach, podporę w upadkach i nadzieję w zwątpieniach.

Prośby
– Święta Rodzino, spraw, aby katolickie rodziny opierały swe małżeństwo na sakramencie i ofiarowujemy Ci naszą miłość, wierność i uczciwość małżeńską,
– Święta Rodzino z Nazaretu, wspomagaj nas.
– Święta Rodzino, powierzamy Ci rodziny wielodzietne i prosimy o siłę do rados- nego przyjęcia każdego dziecka w naszych rodzinach,
– Święta Rodzino,  polecamy Ci dzieci porzucone, zaniedbane i zdemoralizowane, a wychowanie dzieci naszych rodzin powierzamy Twojej opiece,
– Święta Rodzino, polecamy Ci rodziny, w których znajdują się nieuleczalnie cho- rzy i prosimy o łaskę zdrowia dla członków naszych rodzin,
– Święta Rodzino, polecamy Ci rodziny skłócone i rozbite, i prosimy o dar jedności dla naszych rodzinach,
– Święta Rodzino, polecamy Ci rodziny obojętne i zastraszone, i prosimy o odwa- gę radosnego wyznawania wiary dla naszych rodzin,
– Święta Rodzino, polecamy Ci rodziny zmaterializowane i prosimy o ducha wyrzeczenia dla naszych rodzin,
– Święta Rodzino, polecamy Ci rodziny alkoholików i narkomanów, i prosimy o cnotę trzeźwości dla naszych rodzin,
– Święta Rodzino, polecamy Ci rodziny niewierzące i prosimy o stały rozwój Królestwa Chrystusowego w naszych rodzinach,
– Święta Rodzino, polecamy Ci wszystkich zmarłych z naszych rodzin i prosimy o spokojną, szczęśliwą śmierć dla siebie,
– Święta Rodzino, przedstawiam Ci moją osobistą prośbę… i błagam o jej wysłuchanie,

Módlmy się: Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata. Zachowaj je złączone nierozerwalnym węzłem miłości, wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania. Spraw, aby żyły według prawa i przy- kazań Bożych, by ich życie było odbiciem Twego życia na ziemi i pozwoliło im kiedyś cieszyć się Twoim szczęściem w niebie. Amen.

Podziękowania
Najświętsza Rodzino, przyjmij także płynące z wdzięcznych serc podziękowania:
– za to, że jesteś zawsze z nami, – dziękujemy Ci, Najświętsza Rodzino.
– za to, że uczysz nas zgadzać się zawsze z wolą Bożą.
– za to, że uczysz nas umiłowania życia cichego i pokornego,
– za to, że uczysz nas zgodnego życia rodzinnego,
– za to, że uświęcasz nasze życie codzienne,
– za to, że dodajesz nam odwagi w podejmowaniu odpowiedzialnych zadań
  życiowych,
– za to, że dajesz nam przykład poświęcenia i wielkoduszności wobec bliźnich,
– za to, że wspierasz nas w trudach i niepokojach,
– za to, że uczysz nas uczciwości w pracy,
– za to, że jesteś źródłem naszej radości,

Módlmy się: Najświętsza Rodzino, przyjmij te podziękowania, które są wyra- zem naszej wdzięczności ku Tobie. Utwierdzaj nasze rodziny w dobrem i pro- wadź szczęśliwie po drogach ziemskiego życia na radosne spotkanie z Tobą w nie- bie. Amen.
 
Akt oddania
R. O dobry Jezu, który przez Swoje niewypowiedziane cnoty i przykłady Swojego rodzinnego życia rodzinę przez Siebie na ziemi wybraną czciłeś,
V. Spojrzyj łaskawie na nasze rodziny, które do Twych stóp się korzą i w modli- twie o łaski proszą.
R. Pomnij, że te rodziny do Ciebie całkowicie należą, gdyż się Tobie na szcze- gólną służbę poświęciły i oddały.
V. Chroń je łaskawie, ratuj w niebezpieczeństwach, wspomagaj w utrapieniach i udzielaj im pomocy, aby mogły wytrwać w naśladowaniu Twojej Świętej Rodziny i zasłużyć sobie na wieczne szczęście w niebie.
R. O Maryjo, Matko Najmilsza,
V. Prosimy Cię o Twoje wstawiennictwo ufając, że Twój Jednorodzony Syn Boży próśb Twych wysłucha.
R. Także i Ty, chwalebny Patriarcho, święty Józefie,
V. Przybądź nam na pomoc swą przemożną przyczyną i złóż nasze oddanie w ręce Maryi, aby je Ona przedstawiła Jezusowi Chrystusowi. Amen.