Rodzina to sens życia dla połowy Polaków

Opublikowano: 12 kwietnia 2017 r.

Co stanowi dla Polaków sens życia? Marcowe badania CBOS pokazują, że rodzina i nie zmienia się to od lat.

Obecnie, podobnie jak dwadzieścia lat temu, można wyróżnić trzy główne orientacje życiowe, które są istotne dla większości badanych. Ponad połowa (54%) za najważniejszą wartość uznaje rodzinę – jej dobro (48%) i harmonijne funkcjonowanie (6%), w mniejszym stopniu poprawę sytuacji finansowej (1%) lub zamiar założenia rodziny (1%).

Zdaniem jednej siódmej Polaków (14%) sens życiu nadają dzieci lub wnuki, chęć ich dobrego wychowania (2%), wykształcenia (2%) i zabezpieczenia potrzeb materialnych (1%). Wprawdzie ta sfera życia zajmuje wśród wartości, jakimi kierują się Polacy to samo miejsce co dwadzieścia lat temu (trzecie), jednak odniesienia do niej są obecnie znacznie rzadsze niż wówczas.

Częściej natomiast niż kiedyś badani odwołują się do wartości, jaką jest zdrowie (38%), jego utrzymanie. Około jednej dziesiątej respondentów (9%) swoje cele życiowe wiąże z pracą, nieznacznie mniej (8%) – ze sferą dóbr materialnych, posiadaniem pieniędzy (6%), własnego domu lub mieszkania (1%).

Warto zaznaczyć, że choć praca i finanse są w hierarchii orientacji życiowych na tym samym miejscu, na którym były dwadzieścia lat temu, to jednak mniej jest osób uznających je za wartości dla siebie istotne. Sporadycznie (1%) – podobnie jak przed laty – wśród głównych celów życiowych wymieniane jest wykształcenie, zdobywanie kwalifikacji oraz rozwijanie pasji i zainteresowań.

Ośmiu na stu badanych (8%) wiąże sens własnej egzystencji z wartościami odnoszącymi się do życia społecznego: spokojem i bezpieczeństwem (5%), a także przyjaźnią i dobrymi relacjami z ludźmi (2%).

Dla 5% badanych – podobnie jak przed 20 laty – najbardziej liczą się wartości religijne: wiara w Boga (4%), perspektywa zbawienia (1%). Istotnie mniej Polaków niż kiedyś odwołuje się do sfery wartości moralnych (3%) i praktyki z tym związanej, np. bycia dobrym człowiekiem (1%), pomagania innym, postępowania uczciwie (2%).

Zdaniem czterech na stu badanych (4%) sens życiu nadaje miłość. Tyle samo (4%) twierdzi, że ich celem jest szczęście, czasem rozumiane jako życiowy sukces, innym razem jako brak problemów i zmartwień.

W podsumowaniu CBOS zwraca uwagę, że obecnie rzadziej niż dwadzieścia lat temu Polacy zastanawiają się nad sensem swojego życia. Przybyło osób w ogóle nieinteresujących się takimi rozważaniami lub po prostu nie mających na nie czasu.

Podobnie jak w roku 1997 cele życiowe badanych nadal koncentrują się głównie wokół takich sfer, jak rodzina, zdrowie i dzieci. Porównując tegoroczne deklaracje z uzyskanymi w 1997 roku można zauważyć, że ubyło osób, które sens życia wiążą z dziećmi lub wnukami, pracą, pieniędzmi, a także wartościami egzystencjalnymi (m.in. radością z życia, pogodą ducha) oraz posiadaniem i realizacją pewnych zasad etycznych (dobroć, pomocniczość, uczciwość).

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich ( face-to-face) wspomaganych komputerowo w dniach 2–9 marca 2017 roku na liczącej 1020 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

www.ekai.pl