Ks. abp M. Jędraszewski: Małżeństwo wpisane jest w naturę człowieka

Opublikowano: 25 września 2018 r.

Małżeństwo jest powołaniem wpisanym w naturę człowieka – mówił w niedzielę na Jasnej Górze metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski. Skrytykował tzw. związki partnerskie, jako m.in. przejaw lekceważenia koniecznego otwarcia się na Boże błogosławieństwo.

Ks. abp Marek Jędraszewski wygłosił homilię podczas Mszy św. będącej głównym punktem 34. Pielgrzymki Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę. Nawiązując do ewangelii św. Marka nt. drugiej zapowiedzi męki Jezusa i jego wezwania apostołów do pokory metropolita zaznaczył, że człowiek, który nie jest przy Chrystusie i nie chce wgłębiać się w prawdę jego słów, zaczyna myśleć wyłącznie o sobie.

„Apostołowie zaczynają sprzeczać się, kto z nich jest najważniejszy. Nieważne jest dzieło zbawienia, mało istotna nadzieja, którą przynosi to, co Chrystus ma dokonać. Najważniejsze to spełnienie własnych ambicji, co rodzi nieporozumienia, kłótnie i spory. I odpowiedź Pana Jezusa – Pan Jezus mówi o konieczności pokory i wzajemnej służby” – mówił o tym ewangelicznym przesłaniu duchowny.

Odniósł się też do ostatniego jej fragmentu, w którym Jezus obejmuje dziecko i mówi do apostołów: „kto jedno z tych dzieci przyjmuje w imię moje, mnie przyjmuje”.

„Co dzieje się w życiu małżeńskim, kiedy małżonkowie zaczynają zapominać, brać w nawias, bądź niestety wręcz lekceważyć dzieło zbawcze Jezusa?” – zapytał ks. abp Marek Jędraszewski.

„Jeżeli nie ma tego najbardziej istotnego związania z Chrystusem, które zaistniało w życiu każdej i każdego z nas od momentu chrztu świętego, zaczyna się nieodwracalny nieraz wydawałoby się proces zamykania się w kręgu własnego ja, koncentrowania na sobie samym, na własnych sprawach, na – jak to się często dzisiaj mówi – samorealizacji” – odpowiedział.

„A to nieuchronnie prowadzi do kłótni, nieporozumień, do niezgody. Także wszelkie usiłowania człowieka tracą wówczas jakikolwiek sens. (…) Skoncentrowanie na sobie, na własnych pożądaniach i pragnieniach prowadzi w sposób nieubłagany do takich konsekwencji: rwą się więzy międzyludzkie, nawet najbardziej święte, sakramentalne, małżeńskie i rodzinne; ulegają przerwaniu także więzy człowieka z Bogiem” – diagnozował ksiądz arcybiskup.

Wskazał tu na konsekwencje „niektórych ideologii, które, ponieważ są zwrócone przeciwko Bogu, kierują się także przeciwko człowiekowi i jego najbardziej podstawowym związkom z innymi”.

„Jakże tu nie przypomnieć owej ideologii stworzonej w XIX w. przez jednego z twórców filozofii marksistowskiej, który uważał związek małżeński za swoisty przejaw walki kobiety z mężczyzną – jako swoisty objaw walki klas, które trzeba przerwać poprzez odejście od tradycyjnej formy małżeństwa i rodziny do życia w mniej lub bardziej bezimiennych komunach” – mówił metropolita krakowski.

„To z tej ideologii (…) zrodziła się kolejna, która dzisiaj jest lansowana przez wielkich tego świata w postaci ideologii gender – kiedy to człowiek siłą własnego umysłu sądzi, że może zlekceważyć najbardziej podstawowe struktury biologiczne i sam decydować o tym, czy jest mężczyzną czy kobietą, przekreślając w ten sposób Boży zamysł wobec samego siebie” – ocenił.

„Stąd tak bardzo ważne jest ciągle odnawiane przez nas spojrzenie chrześcijańskie na to, czym jest małżeństwo i rodzina” – podkreślił.

„Pisze św. Paweł: bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni chrystusowej. Żony niechaj będą poddane swym mężom, jak Panu; jak kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony mężom. A z kolei mężowie: miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował kościół i wydał dla niego samego siebie, aby go uświęcić. (…) Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje” – cytował ksiądz arcybiskup.

„Chrystus oddał za nas swoje życie i chce, abyśmy my, naśladując go, także w dźwiganiu własnego krzyża, szli za nim, także wychodząc ze skorupy własnego ja, własnego egoizmu i służyli innym. A nie ma wspólnoty bardziej bliskiej, będącej przestrzenią dla ogromnej ofiarności i zatroskania o siebie nawzajem, jak wspólnota małżeńska” – podkreślił ks. abp Marek Jędraszewski.

Wskazał przy tym na dotykającą także polskie społeczność i naród „plagę rozwodów, ale także tzw. związków partnerskich – bardzo często ze strony ludzi, którzy są ochrzczeni i którzy z punktu widzenia prawa kanonicznego nie mają żadnych przeszkód, by związek małżeński zawrzeć”.

„Ale nie chcą się zobowiązywać, bo to kosztuje: zobowiązywać się do miłości i wierności aż do końca życia – i uczciwości małżeńskiej” – uznał.

„I lekceważą sobie tak konieczne otwarcie się na boże błogosławieństwo. A przecież powołaniem jak najbardziej wpisanym w naturę człowieka, kobiety i mężczyzny, jest to, co pierwsi rodzice usłyszeli w chwili powołania ich do życia, co zostało zapisane w Księdze rodzaju. I co powtórzył św. Paweł we fragmencie Listu do Efezjan: człowiek ma opuścić ojca i matkę i połączyć się z żoną swoją i będą dwoje jednym ciałem” – podkreślił metropolita krakowski.

Zaapelował przy tym o otwarcie na Bożą mądrość.

„Mądrość zstępująca z góry jest przede wszystkim czysta, dalej – skłonna do zgody, ustępliwa, posłuszna, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, wolna od względów ludzkich i obłudy. Owoc zaś sprawiedliwości sieją w pokoju ci, którzy zaprowadzają pokój” – zaznaczył ks. abp Marek Jędraszewski.

„A ten pokój serc musi być nieustannym darem obojga, mimo nieuniknionych czasem napięć i trudności. Ponad wszystko pokój, bo ostatecznie życie małżeńskie, to szczególne bycie razem, ma być wspólną drogą, do tej pełni pokoju, która jest w domu Ojca bogatego w miłosierdzie” – dodał.

www.radiomaryja.pl