Rodzina zasadniczą treścią życia Polaków

Opublikowano: 8 stycznia 2019 r.

Zasadniczą treścią codziennego życia Polaków jest rodzina, na drugim miejscu, z dużo niższym wskaźnikiem wskazań, plasuje się praca zawodowa. Maleje też znaczenie życia religijnego – podaje Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS). W ankietach sprawdzano, co aktualnie stanowi treść życia codziennego Polaków oraz jakiego rodzaju zajęciom i działaniom się poświęcają.

Aż 72 %. badanych deklaruje, że zasadniczą treścią ich codziennego życia jest rodzina. Na drugim miejscu, z 53-procentowym wskaźnikiem znalazła się praca zawodowa. Ponad jedna czwarta Polaków (28%) wśród podejmowanych działań, którym obecnie poświęca najwięcej czasu i energii, wymienia ochronę zdrowia i leczenie.

Rzadziej wskazywane są: zdobywanie pieniędzy (15%), aktywność fizyczna (14%), rozrywka (11%), remontowanie domu lub mieszkania (11%) oraz życie religijne (10%).

Relatywnie najmniej czasu Polacy poświęcają dążeniom do zakupu domu lub mieszkania (3% wskazań), politykowaniu (3%), oddawaniu się lenistwu (2%), wspinaniu się po szczeblach kariery zawodowej (2%) oraz staraniom o pracę za granicą (1%).

Co ciekawe aż 39% badanych deklaruje, że chciałby się poświęcić życiu rodzinnemu w jeszcze większym niż dotychczas stopniu.

Patrząc z perspektywy czasu można stwierdzić, że badani coraz rzadziej deklarują, iż swój czas i energię poświęcają na przetrwanie, zdobywanie pieniędzy oraz poszukiwanie zatrudnienia za granicą. Maleje także znaczenie przypisywane życiu religijnemu. Na popularności zyskują z kolei podróże i uprawianie sportu.

Podróżowanie ma wprawdzie dla Polaków coraz większe znaczenie, jednak właśnie ten wymiar stanowi ciągle główny obszar niezaspokojenia. Blisko połowa respondentów (43%), gdyby miała taką możliwość, podróżowałaby częściej.
Aż 39% badanych deklaruje, że w większym niż dotychczas stopniu chciałby się poświęcić życiu rodzinnemu. Jedna piąta (21%) najchętniej oddałaby się szeroko rozumianej rozrywce, a nieco mniejszy odsetek (19%) w większym zakresie niż dotychczas skupiłby się na pracy zawodowej.

Co szósty respondent (17%) odczuwa niezaspokojenie potrzeb w zakresie aktywności fizycznej, a co siódmy, gdyby mógł, częściej uczestniczyłby w wydarzeniach kulturalnych lub poświęcił się dbaniu o własne zdrowie (po 15%).
Jeden na dziesięciu ankietowanych odczuwa potrzebę większego angażowania się w działalność społeczną. Taki sam odsetek stanowią też ci, którzy najchętniej uzupełniliby swoje wykształcenie (10%). Co jedenasty ankietowany, gdyby mógł sobie na to pozwolić, to skoncentrowałby się na remoncie domu lub mieszkania (9%), a co dwunasty – na zakupie nieruchomości lub na zarabianiu pieniędzy (po 8%).

Ochrona zdrowia i życie religijne to dziedziny, którym jeszcze chętniej niż dotychczas poświęciliby się najstarsi respondenci, najgorzej wykształceni i najczęściej uczestniczący w obrzędach religijnych, w tym zwłaszcza emeryci, a w przypadku dbałości o zdrowie – dodatkowo także renciści i rolnicy.

Dzięki wzrostowi zamożności społeczeństwa i coraz szerszemu zaspokojeniu podstawowych potrzeb, Polacy obecnie rzadziej niż kiedyś poświęcają się gromadzeniu majątku i dążeniu do przetrwania, częściej zaś koncentrują się na życiu rodzinnym i własnych przyjemnościach – komentuje CBOS. Potrzeby te jednak, jak się okazuje, ciągle nie są zaspokojone w wystarczającym stopniu. Gdyby badani mieli taką możliwość, chętniej niż dotychczas poświęciliby się przede wszystkim podróżowaniu, rodzinie i rozrywce.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 4–11 października 2018 roku na liczącej 1016 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

www.ekai.pl