„Kandydat pro-life” – kwestionariusz dla kandydatów do Parlamentu Europejskiego

Opublikowano: 9 maja 2019 r.

Fundacja JEDEN Z NAS zwróciła się do kandydatów do Parlamentu Europejskiego wszystkich komitetów wyborczych z listą pytań dotyczących kluczowych zagadnień składających się na postawę określaną mianem pro-life.

„Kampania wyborcza to szczególny czas w relacji polityków z wyborcami. To w szczególności czas składania obietnic i zobowiązań przez poszczególnych kandydatów, dlatego wzorem lat ubiegłych pytamy każdego z kandydatów o konkretne odniesienie się do wartości, za którymi aktywnie opowiedziała się przed kilkoma laty rekordowa liczba niemal 2 milionów obywateli Unii Europejskiej” – mówi Michał Baran, p.o. Sekretarza Generalnego Europejskiej Federacji ONE OF US.

Inicjatywa „Jeden z nas” to pierwsza w historii ogólnoeuropejska kampania na rzecz ochrony życia każdego człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Przed kilkoma laty niemal 2.000.000 obywateli Unii Europejskiej złożyło swój podpis pod postulatem Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej „Jeden z nas”. Owo poparcie, największe spośród wszystkich innych inicjatyw w historii, dotyczyło zatrzymania finansowania ze środków unijnych przedsięwzięć związanych z zamachem na ludzkie życie. „To jednak tylko jedno z wielu zagadnień wymagających szczególnej troski obywateli i polityków europejskich. Stąd tak ważne jest, by poszczególni kandydaci do Parlamentu Europejskiego odnieśli się do kluczowych zagadnień składających się na postawę określaną mianem pro-life” – przekonuje Fundacja JEDEN Z NAS.

Kwestionariusz „Kandydat pro-life” zawiera 12 pytań podzielonych na trzy części: „bioetyka i godność osoby”, „wolność i prawa człowieka”, „polityka i społeczeństwo”. „Kwestionariusz został ściśle dopasowany do kompetencji i realnych działań Parlamentu Europejskiego, który nie ma uprawnień do ingerowania w prawo i politykę poszczególnych państw dotyczącą obszarów zdrowia bądź edukacji, a jednak nie pozostaje wobec tych spraw obojętny zarządzając olbrzymimi funduszami oraz przyjmując rezolucje będące narzędziem presji politycznej” – komentuje Michał Baran.

Kandydaci na europarlamentarzystów pytani są m.in. o ich postawę wobec takich kwestii jak:

– finansowanie z budżetu UE programów i instytucji zapewniających bądź rozszerzających dostęp do aborcji,
– eksperymenty na komórkach macierzystych pochodzenia embrionalnego (hESC),
– wywieranie presji przez instytucje UE na upowszechnianie dostępu do aborcji (w tym jej finansowanie ze środków publicznych),
– legalizacja eutanazji (jako czynu lub zaniechania) oraz upowszechnienie jej dostępności,
– upowszechnianie dostępu do środków wczesnoporonnych oraz antykoncepcji hormonalnej (mającej również działanie wczesnoporonne) i jej finansowanie ze środków publicznych, zwłaszcza wobec osób niepełnoletnich,
– rozwiązania w jakikolwiek sposób sprzyjające uprzedmiotowieniu ciąży i macierzyństwa (surogatki, handel ludzkimi płodami, in vitro,
– prawa rodziców do decydowania o treściach, jakich nauczane są ich dzieci, zwłaszcza w kwestiach światopoglądowych i dotyczących etyki seksualnej,
– rozwiązania mogące skutkować ograniczeniem autonomii rodziny względem instytucji publicznych,
– wolność sumienia obywateli odmawiających sprzedaży bądź świadczenia usług godzących w prawo do ludzkiego życia (aborcja, eutanazja, antykoncepcja, in vitro),
– wolność słowa, szczególnie w zakresie głoszenia przekonań moralnych i religijnych.

Kandydaci do Parlamentu Europejskiego pytani są także o to, czy aktywnie włączą się w pracę międzypartyjnego zespołu ds. rodziny, praw dziecka oraz bioetyki lub podobnego organu broniącego życia, małżeństwa i rodziny oraz czy deklarują gotowość wspierania instytucji obywatelskich angażujących się na forum Parlamentu i innych instytucji UE w obronę życia i rodziny, w tym organizacji „Jeden z nas”.

Na każde z pytań politycy mogą odpowiedzieć „tak”, „nie”, „nie wiem”. Na stronie wybory.jedenznas.pl publikowane są wyniki kandydatów, którzy zdecydowali się ujawnić wobec obywateli swoje standardy etyczne, dokonując konkretnych deklaracji w kwestiach kluczowych dla obrony życia ludzkiego, a precyzyjnie dostosowanych do kompetencji Europarlamentu. „Wciąż zachęcamy kandydatów do nadsyłania wypełnionych kwestionariuszy, bowiem osób, które wstrzymują się przed ujawnieniem swoich poglądów w kluczowych dla europejczyków kwestiach etycznych, nie możemy jako obywatele obdarzyć naszym zaufaniem” – mówi Michał Baran.

Fundacja JEDEN Z NAS rozesłała kwestionariusz do kandydatów na europosłów za pośrednictwem komitetów wyborczych, ale zachęca także, żeby to sami wyborcy w swoich okręgach docierali do polityków i pytali o zobowiązania zawarte w kwestionariuszu.

Fundacja JEDEN Z NAS od lat pracuje w Parlamencie Europejskim i dzisiaj pozostaje właściwie jedyną polską organizacją pro-life aktywnie obecną w Brukseli w wielkiej Federacji ONE OF US blisko 50 organizacji pro-life z 20 krajów Europy.

www.ekai.pl