Do szerokiego, wspólnego zaangażowania różnych środowisk na rzecz obrony życia i rodziny wezwała Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Rodziny w swoim oświadczeniu, wydanym w dniu 7 listopada br. z okazji zbliżającego się pierwszego posiedzenia IX kadencji Sejmu RP. Jest ono skierowane do „wszystkich środowisk społecznych – w tym do ludzi nauki, mediów, polityki, kościołów, do rodziców i młodych o włączanie się w dyskusję i działania, aby lepiej chronić ludzkie życie i wartości rodzinne”.

„Wzmocnienie naszych cywilizacyjnych wartości wymaga wielostronnych działań”, zaznacza Federacja, zwracając uwagę na „podważanie podstawowych wartości życia społecznego w krajach zachodnich, gdzie obserwowany jest kryzys małżeństwa opartego na związku kobiety i mężczyzny oraz zbudowanej na nim rodziny, a także brak szacunku dla ludzkiego życia w każdej jego fazie rozwoju – od poczęcia do naturalnej śmierci”.

Oświadczenie stawia nacisk na potrzebę szczególnego rozwoju profilaktyki ochrony rodziny oraz postaw chroniących ludzkie życie przy jednoczesnym harmonizowaniu działań prawnych z szerokim i wielowymiarowym oddziaływaniem pomocowym, edukacyjnym i wychowawczym.

Federacja postuluje, aby podejmować działania wzmacniające rodziny (materialnie, prawnie i psychologicznie), zwłaszcza podejmujące opiekę nad osobami niepełnosprawnymi i chorymi oraz szerzej włączać szkoły w realizację edukacji prorodzinnej, promującej szacunek dla ludzkiego życia w każdej fazie jego rozwoju, a także wspierać rodziców, wychowawców i terapeutów, podejmujących te zadania.

Federacja postuluje również zwiększenie prawnej ochrony życia, zwłaszcza wykluczenie dopuszczalności aborcji eugenicznej i stosowania środków poronnych.

Jakub Bałtroszewicz, prezes Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny podkreśla: – Wskazujemy na wieloaspektowe działania, które czyniłyby z Polski państwo przyjazne nie tylko nienarodzonym, ale także urodzonym dzieciom z różnymi chorobami czy obciążeniami genetycznymi. Państwo powinno zadbać o swoich najsłabszych obywateli. Przypominamy, że nadal nierozwiązana jest kwestia aborcji eugenicznej oraz brakuje kompleksowych rozwiązań dla rodzin, które wychowują dzieci niepełnosprawne, a która to pomoc została obiecana w programie „Za życiem”!

Federacja zwraca również uwagę na potrzebę pozytywnego przekazu medialnego promującego postawę szacunku dla każdego ludzkiego życia od poczęcia oraz ochronę wartości rodzinnych.

Prezes Jakub Bałtroszewicz podkreśla, że Federacja wzywa każdego do zaangażowania w obronę ludzkiego życia i rodziny, a nie tyko polityków. Zaproszenie do włączania się w obronę życia kierowane powszechnie pojawia się w kontekście filmu „Nieplanowane”, który wszedł właśnie do polskich kin. Jak widać po komentarzach w mediach społecznościowych, obraz porusza serca i sumienia widzów. Federacja jest oficjalnym partnerem dystrybutora tego filmu, angażując się w jego promocję i zaprasza do współpracy.

Zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, by włączyli się w obronę życia: modlitwą, wsparciem materialnym czy bezpośrednim działaniem, aby każde poczęte dziecko było w Polsce w pełni bezpieczne! – mówi Jakub Bałtroszewicz.

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Rodziny zrzesza kilkadziesiąt organizacji prorodzinnych, które działają na rzecz ochrony dziecka poczętego oraz wspieraniem rodziny w różnych aspektach jej funkcjonowania: od niesienia pomocy materialnej poprzez szeroką edukację społeczną do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. Od 15 października 2019 r., w skład prezydium zarządu PFROŻiR wchodzą prezes Jakub Bałtroszewicz (Kraków), Ewa Kowalewska (Gdańsk) i ks. Tomasz Kancelarczyk (Szczecin).

Poniżej pełny tekst oświadczenia:

Oświadczenie Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny

Stańmy razem w obronie ludzkiego życia i rodziny!

Wzmocnienie naszych cywilizacyjnych wartości wymaga wielostronnych działań. Zwracamy się więc do wszystkich środowisk społecznych, w tym do ludzi nauki, mediów, polityki, kościołów, do rodziców i młodych o włączanie się w dyskusję i działania, aby lepiej chronić ludzkie życie i wartości rodzinne. W obecnej sytuacji potrzebujemy szczególnego rozwoju profilaktyki ochrony rodziny oraz postaw chroniących ludzkie życie, a także harmonizowania działań prawnych z szerokim i wielowymiarowym oddziaływaniem pomocowym, edukacyjnym i wychowawczym.

Współczesna zachodnia cywilizacja w wielu wymiarach podważa podstawowe wartości życia społecznego. Powoduje to kryzys trwałego małżeństwa, opartego na związku kobiety i mężczyzny oraz zbudowanej na nim rodziny. Podważa także szacunek dla ludzkiego życia w każdej jego fazie rozwoju – od poczęcia do naturalnej śmierci. Przekraczane są granice poszanowania wolności i praw człowieka poprzez ingerencję w niepodważalną godność ludzkiego życia: eksperymenty na ludzkim genomie, eutanazję, aborcję (także przez środki poronne) oraz procedurę zapłodnienia pozaustrojowego „in vitro”.

Pomimo znacznych osiągnięć w ochronie ludzkiego życia w okresie prenatalnym, konieczne jest podjęcie wielostronnych działań, mających na celu zarówno ochronę rodziny, jak poszanowanie ludzkiego życia w każdej jego fazie. Także sprzeciwianie się jakiejkolwiek przemocy wobec tych wartości.

Proponujemy, aby:

– podejmować działania wzmacniające rodzinę, która jest naturalnym środowiskiem chroniącym życie i wychowującym dzieci;

– jeszcze szerzej włączać szkoły w edukację prorodzinną, promującą szacunek dla ludzkiego życia w każdej jego fazie;

– szkolić i wspierać rodziców, wychowawców i terapeutów, podejmujących wychowanie prorodzinne, zachowujące szacunek dla ochrony ludzkiego życia i rodziny;

– materialnie, psychologicznie czy prawnie wspierać rodziny, w których żyją osoby niepełnosprawne, także gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko w okresie prenatalnym jest poważnie chore;

– pozytywnym przekazem medialnym promować postawę szacunku dla każdego życia ludzkiego od poczęcia oraz ochronę wartości rodzinnych;

– podejmować działania prawne, zabezpieczające wartości rodzinne oraz chroniące ludzkie życie, w tym wykluczające dopuszczalność aborcji eugenicznej czy stosowania środków poronnych.

Wspólne działania podejmujmy na bazie trwałych wartości, nakierowanych na godność i szacunek dla każdego.

Warszawa, dn. 7 listopada 2019

                                               W imieniu Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia i Rodziny – Prezydium Zarządu:

                                                                                           Jakub Bałtroszewicz – Fundacja JEDEN Z NAS, Kraków

                                                                   Ewa Kowalewska – Stowarzyszenie Przyjaciół Ludzkiego Życia, Gdańsk

                                                                                   Ks. Tomasz Kancelarczyk -Fundacja Małych Stópek, Szczecin

www.jedenznas.pl