Opodatkowanie małżonków

Opublikowano: 1 kwietnia 2020 r.

Wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów małżonkowie składają w zeznaniu PIT za 2019 r.

Małżonkowie mogą wspólnie opodatkować swoje dochody w zeznaniu podatkowym. Muszą łącznie spełnić cztery warunki. Jest to sposób rozliczenia się z urzędem skarbowym opłacalny zwłaszcza w przypadku znaczących różnic w dochodach małżonków.

Wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów małżonkowie składają w zeznaniu PIT za 2019 r. Wystarczy oświadczenie złożone przez jedno z małżonków, które składa zeznanie podatkowe. Złożenie takiego wniosku przez jedno z małżonków jest równoznaczne z udzieleniem pełnomocnictwa i wyrażeniem zgody na wspólne rozliczenie podatku przez drugie z małżonków. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Do wspólnego rozliczenia mają prawo, po pierwsze, małżonkowie, którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, tj. od całości swoich dochodów (przychodów), bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Chodzi o osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania w Polsce. Po drugie, wniosek złożyć mogą małżonkowie, który w związku małżeńskim pozostają przez cały rok podatkowy oraz, po trzecie, istnieje między nimi wspólność majątkowa małżeńska przez cały rok podatkowy. Czwarty warunek jest taki, że do żadnego z małżonków w roku podatkowym nie mają zastosowania przepisy o podatku liniowym (19-procentowa stawka podatku), ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym regulujące opodatkowanie niektórych przychodów (dochodów) osób fizycznych w formie karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych. Jednak warunek ten nie dotyczy podatników, którzy osiągają przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Nie mogą podlegać przepisom ustawy o podatku tonażowym ani przepisom ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Jeżeli małżonkowie spełniają wszystkie z wymienionych wyżej warunków, mogą obliczyć łącznie podatek od sumy swoich dochodów, po odliczeniu składek i przysługujących im ulg podatkowych, odrębnie przez każdego z małżonków.

Przy rozliczeniu wspólnym podatek należy wyliczyć dla obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. W przychodach łącznych małżonków nie uwzględnia się dochodów z wygranych w grach liczbowych, dywidend czy odsetek od lokat bankowych.

Wspólne opodatkowanie jest możliwe również, jeżeli jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał żadnych przychodów albo osiągnął dochody w wysokości niepowodującej obowiązku zapłaty podatku.

Wniosek o wspólne rozliczenie dochodów małżonkowie mogą złożyć najpóźniej do 30 kwietnia. Po tej dacie nie mają już prawa do skorygowania zeznań złożonych oddzielnie i wnioskowania o wspólne rozliczenie.

www.idziemy.pl