Raport Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich FAFCE wrzesień-październik 2020

Opublikowano: 9 listopada 2020 r.

Od początku września Przewodniczący Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich Vincenzo Bassi i pracownicy sekretariatu FAFCE podjęli intensywnie działalność. Wzięli udział w dwu panelach Forum Ekonomicznego w Karpaczu 8-10 IX W panelu dyskusyjnym „Praca i opieka rodzinna – obciążenie dla państwa i przedsiębiorstw czy motor produktywności”:

  • Marlena Maląg, Minister, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Polska
  • Marek Kośny, Prodziekan Wydziału Ekonomii i Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska
  • Vincenzo Bassi, Przewodniczący, Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich FAFCE, Włochy
  • Mateja Ribič, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Pracy, Rodziny, Spraw Społecznych i Wyrównywania Szans, Słowenia

Dyskusję moderował Nicola Speranza, Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich FAFCE

W panelu Europa po pandemii : solidarność, wolność, wspólnota  wzięli udział: Luca Steinmann – Dziennikarz i Analityk Geopolityczny, Vincenzo Bassi – Przewodniczący Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich FAFCE, Swiatłana Cichanouska – Liderka Opozycji Białoruskiej,prof. Jacek Czaputowicz z Uniwersytetu Warszawskiego i Markus Meckel– były Wiceprzewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, członek Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.


Federacja wzięła udział w badaniu prowadzonym dla Programu „Horyzont Europa” ,który jest kluczowym instrumentem Unii służącym wspieraniu badań naukowych i innowacji. Wzmacnia on bazę wiedzy UE poprzez badania pionierskie, pobudza przełomowe innowacje oraz wspiera rozwój i prezentację innowacyjnych rozwiązań. Oto propozycje FAFCE:

Wyzwania demograficzne: „Inwestycje w badania naukowe muszą pilnie zająć się kwestią europejskich zmian demograficznych, nie tylko po to, by je zmierzyć, ale także by zaproponować konkretne rozwiązania pozwalające na ich odwrócenie. Polityka demograficzna musi stanowić odpowiedź na malejący wskaźnik urodzeń poprzez usunięcie wszelkich przeszkód (ekonomicznych, społecznych, kulturowych), jakie napotykają pary pragnące mieć dzieci”.

 Równość szans mężczyzn i kobiet: „Inwestycje w badania naukowe muszą ocenić konkretne przyczyny nierówności, zwłaszcza ze względu na nierówne szanse, z jakimi borykają się podgrupy wrażliwe: kobiety i mężczyźni z dziećmi w porównaniu z osobami nieposiadającymi dzieci, osoby pracujące na własny rachunek w porównaniu z pracownikami, rodzice samotnie wychowujący dzieci w porównaniu z rodzicami mieszkającymi razem itp.

 Kultura: „Kultura jest najpierw nauczana w rodzinie, dzięki zaangażowaniu rodziców i dziadków, którzy przekazują młodym pokoleniom swoje niematerialne dziedzictwo. Rodzice odgrywają w tym względzie kluczową rolę w przekazywaniu dziedzictwa europejskiego, zarówno kultury jak i wrtości wartości”.


Sekretariat obserwował prace Parlamentu Europejskiego w zakresie:

Starzenie się: „Starzenie się starego kontynentu – możliwości i wyzwania związane z polityką dotyczącą starzenia się po 2020 r.”: 1 września wiceprzewodnicząca Dubravka Šuica przedstawiła Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych swoje sprawozdanie na temat wpływu zmian demograficznych. Podała także kilka informacji na temat przygotowywanej zielonej księgi w sprawie starzenia się społeczeństwa, która będzie koncentrować się na solidarności i sprawiedliwości międzypokoleniowej (system emerytalny i opieka długoterminowa; aktywne starzenie się; wpływ na rynek pracy; samotność i zdrowie psychiczne osób starszych itp.)

Demografia: „Odwrócenie tendencji demograficznych w regionach UE przy pomocy instrumentu polityki spójności”: 7 września eurodeputowana Elżbieta RAFALSKA (ECR, Polska) przedstawiła projekt opinii dla Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, w którym przypomniała o przewidywanym wzroście wydatków na osoby starsze i przedstawiła kilka problemów, z którymi borykają się osoby starsze, takich jak wykluczenie cyfrowe, słabość telekomunikacji na obszarach wiejskich, przepaść między publiczną a prywatną opieką długoterminową oraz kluczowa potrzeba zapewnienia wysokiej jakości usług opiekuńczych.

Rodzinny czas i niedziela: „Prawo do rozłączenia”: jako członek Europejskiego Sojuszu na rzecz Niedzieli FAFCE współpracuje z innymi stowarzyszeniami w celu podjęcia wspólnych działań w tej sprawie.

Warunki mieszkaniowe: „Dostęp do godnych i przystępnych cenowo mieszkań dla wszystkich”.


Koniec września przepełniony spotkaniami:

Vincenzo Bassi, Nicola Speranza i Benedicte Colin spotkali się ze Stałymi Przedstawicielami – ambasadorami przy Stolicy Apostolskiej. Przedstawili oni misję Federacji i wymienili poglądy na temat aktualnych wyzwań demograficznych stojących przed Europą. Zespół FAFCE podkreślił rolę polityki rodzinnej jako inwestycji na rzecz trwałej odbudowy po pandemii. Zachęcali ambasadorów do promowania wdrażania polityki prorodzinnej w ramach unijnego planu naprawy gospodarczej. Zespół FAFCE przedstawił również swój projekt zorganizowania w 2021 r. konferencji dla Stałych Przedstawicieli przy Stolicy Apostolskiej na temat roli stowarzyszeń rodzin i tworzenia nowych sieci solidarności.

Sekretarz Generalny, Nicola Speranza i Bénédicte Colin, spotkali się z bp.Massimiliano Boiardi i Anne-Julie Kerhuel, urzędnikami Sekretariatu Stanu Stolicy apostolskiej do spraw kontaktów z Unią Eurpejską. Rozmawiali na temat aktualnej agendy europejskiej i wymieniali poglądy na temat zbliżającej się wizyty Card. Parolin, sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, do Brukseli.

Spotkanie z Ferminą Alvarez, Sekretarzem Stanu, urzędnikiem ds. stosunków z organizacjami pozarządowymi

Wymienili się doświadczeniami na temat sukcesów ostatniego seminarium, w którym uczestniczył  Sekretarz Generalna, Nicola Speranza. Liczą na organizację w przyszłym roku tego samego rodzaju seminarium Sekretariatu Stanu Świętego, skierowanego do katolickich organizacji pozarządowych.

Spotkanie z Goeffreyem Stricklandem, sekretarzem Międzynarodowego Forum Katolickich Organizacji Pozarządowych.

Zapoznając się z kolejnymi krokami Forum międzynarodowych organizacji pozarządowych inspirowanych katolicyzmem, które w tym miesiącu wznowi swoje spotkania grup tematycznych online.  Sekretarz Generalny FAFCE Nicola Speranza wraz z Marią Lią Zervino, przewodniczącą Światowej Unii Katolickich Organizacji Kobiet, koordynuje prace tej grupy, złożonej z głównych organizacji rodzinnych inspirowanych chrześcijaństwem na świecie.

 Spotkanie z panią Gabriellą Gambino, podsekretarz generalną dykasterii ds. świeckich, rodziny i życia z  Vincenzo Bassi,  Nicola Speranza,, Bénédicte Colin,  przedmiotem spotkania był dokument roboczy obecnie opracowywany przez FAFCE i COMECE dotyczący opieki nad osobami starszymi.Vincenzo Bassi podkreślił rolę odgrywaną przez stowarzyszenia rodzinne i sieci rodzin w zapewnianiu „wspólnotowych” rozwiązań w zakresie opieki długoterminowej.


W październiku dołączyła do prac sekretariatu   Ivana Geto, absolwentka nauk politycznych na Uniwersytecie w Zagrzebiu. Będzie pracować w FAFCE przez 5 miesięcy, do lutego 2021 roku. We współpracy z Jezuickim Europejskim Centrum Społecznym (JESC) bierze udział w europejskim programie Leadership. W przyszłości może kolejna osoba z Polski podejmie to wyzwanie


FAFCE wzięła udział w zorganizowanych przez Komisję Europejską konsultacjach społecznych na temat zbliżającej się europejskiej gwarancji na rzecz dzieci, „mającej na celu zapewnienie wszystkim dzieciom w Europie, które są zagrożone ubóstwem, wykluczeniem społecznym lub znajdują się w innej niekorzystnej sytuacji, dostępu do podstawowych usług dobrej jakości”. Przyjęcie tej gwarancji na rzecz dzieci zaplanowano na pierwszy kwartał przyszłego roku.


FAFCE z zadowoleniem przyjęła konsultacje publiczne i prace Komisji Europejskiej i, uznając pozytywne zmiany, przypomniała, że nie ma ubóstwa wśród dzieci ani bezbronności dzieci bez uprzedniego uwzględnienia ubóstwa i bezbronności rodziny. W ramach gwarancji na rzecz dzieci należy najpierw zająć się pierwotnymi przyczynami tych zagrożeń, wzmacniając pozycję rodzin i wspierając rodziców w ich odpowiedzialności za wychowawców i opiekunów w szkołach podstawowych.


FAFCE wezwało Komisję Europejską do:

– Uznania zwiększonej niestabilności wszystkich rodzin w kontekście pandemii Covid-19, prowadzącej do godnych ubolewania sytuacji dzieci;

– zwrócenia szczególnej uwagi na rodziny z jednym rodzicem, rodziny o niskich dochodach, rodziny wielodzietne i dzieci lewicowe;

– Przyjęcie kompleksowego podejścia do walki z ubóstwem i wykluczeniem dzieci poprzez polityki przyjazne rodzinie, które są najskuteczniejszym sposobem ochrony dzieci;

– Uznanie podstawowej odpowiedzialności rodziców za zapewnienie dobrobytu swoich dzieci;

– Zintensyfikowania dialogu z rodzinami i stowarzyszeniami rodzinnymi oraz uwzględnienia ich obaw i fachowe wiedzy .


Słowacja – Projekt ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i młodych matek

Na Słowacji omawiany jest obecnie wniosek dotyczący zmiany ustawy o aborcji, w którym proponuje się poprawę opieki przed- i poporodowej nad kobietami. Zmieniona ustawa oferowałaby wtedy nowe środki ochrony kobiet w ciąży i młodych matek przed problemami ekonomicznymi i psychologicznymi, a tym samym zapobiegałaby aborcji. Ostateczne głosowanie odbędzie się pod koniec sesji parlamentarnej. Wraz ze 167 innymi organizacjami pozarządowymi FAFCE podpisała wspólny list popierający projekt ustawy.


Francja – Skarga Konfederacji Katolickich Stowarzyszeń Rodzinnych na promocję macierzyństwa zastępczego

Nasz francuski członek CNAFC wraz ze stowarzyszeniem Juriste Pour l’Enfance i La Manif Pour Tous złożyli skargę na działania organizatorów „Salonu Désir d’enfant”, który odbył się w ubiegłym miesiącu w Paryżu, poświęconego promocji praktyki zastępstwa. Skarga ta jest jedną z licznych akcji CNAFC w kontekście rewizji prawa bioetycznego, przyjętej w parlamencie francuskim i oczekującej na głosowanie w Senacie. Ta zmieniona ustawa obejmowałaby dostęp do medycznie wspomaganej prokreacji dla kobiet samotnych i par tej samej płci, możliwość modyfikacji embrionów w celu uzyskania niemowląt leczniczych lub wykonanych na zamówienie, a nawet embrionów transgenicznych oraz rozszerzenie dostępu do aborcji aż do dnia poprzedzającego poród.


Stolica Apostolska – List „Samaritanus Bonus w sprawie opieki nad osobami w krytycznych i końcowych fazach życia”.


22 września – Kongregacja Nauki Wiary opublikowała List „Samaritanus Bonus w sprawie opieki nad osobami w krytycznych i końcowych fazach życia”, potwierdzając, że eutanazja jest zbrodnią przeciwko życiu ludzkiemu. List ten uznaje fundamentalną rolę rodziny w opiece nad nieuleczalnie chorym: „w rodzinie osoba może liczyć na silne związki, cenione same w sobie, poza swoją pomocnością i radością, którą przynosi. Istotne jest, aby chory pod opieką nie czuł się ciężarem, ale czuł bliskość i wsparcie swoich bliskich”. W związku z tym przypomina o potrzebie wspierania rodzin dysponujących odpowiednimi środkami do wypełnienia tej misji: „Uznając podstawową, fundamentalną i niezastąpioną funkcję społeczną rodziny, rządy powinny zobowiązać się do zapewnienia jej niezbędnych środków i struktur, aby ją wspierać.


Przesłanie papieża Franciszka na 75. posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych

Papież Franciszek przypomniał Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ, że „pierwszymi nauczycielami każdego dziecka są jego matka i ojciec, rodzina, którą Powszechna Deklaracja Praw Człowieka określa jako „naturalną i fundamentalną jednostkę grupy społecznej”. Ostrzegał przed niebezpieczeństwami ideologii atakujących rodziny: „zbyt często rodzina staje się ofiarą form ideologicznego kolonializmu, które ją osłabiają i w końcu powodują u wielu jej członków, zwłaszcza tych najsłabszych, młodych i starszych, poczucie osierocenia i braku korzeni”.

To ciekawe, że w Polsce żadne media tego fragmentu nie przytoczyły.

Tłumaczenie: Teresa Kapela