9. film na Rok Rodziny Amoris Laetitia: Towarzyszenie w słabości

Opublikowano: 3 stycznia 2022 r.

Materiał do pobrania: TUTAJ

Słabość

OJCIEC ŚWIĘTY

„ W obecnym czasie rodzina jest poważnie doświadczona przez słabości. Wszyscy jesteśmy słabi, a rozłączenie, rozwód i wspólne życie są dzisiaj rzeczywistością, z którą wiele rodzin na świecie muszą sobie radzić. Zadaniem Kościoła jest wychodzić na spotkanie tym, którzy pragną pozostać blisko Boga, aby pomóc im przekształcić swoje niepowodzenia i cierpienia w możliwość wędrówki ku pełni Ewangelii.”

Jednak trzeba konfrontować wszystkie te sytuacje w sposób konstruktywny […]. To właśnie czynił Jezus wobec Samarytanki (por. J 4, 1-26); skierował słowo do jej pragnienia prawdziwej miłości, aby ją uwolnić z tego wszystkiego, co zaciemniało jej życie i doprowadzić ją do pełnej radości Ewangelii. AL 294

Jezus Chrystus pragnie Kościoła zwracającego uwagę na dobro, jakie Duch Święty szerzy pośród słabości.”AL 308

Oczywiście musimy zachęcać do dojrzałości sumienia światłego, uformowanego, któremu towarzyszy odpowiedzialne i poważne rozeznanie pasterza, i proponować coraz większe zaufanie do łaski.” AL 303

Rodzina Likesya:

„Słabe rodziny potrzebują tego, by towarzyszyć im poprzez odwiedziny i wymianę opinii. Potrzebują być rozumiane, a także potrzebują duchowej rady, która odbuduje w nich zaufanie.”

Jezus „oczekuje, abyśmy […] chcieli wejść w kontakt z konkretnym życiem innych i poznali moc czułości.” AL 308

Ewangelia wzywa nas, byśmy nie osądzali i nie potępiali […] Jesteśmy więc wezwani do życia miłosierdziem, ponieważ to my najpierw doznaliśmy miłosierdzia.” AL 308,310

Zaproszenie do refleksji:

Nasza rodzina także ma swoje słabości. Czy umiem rozpoznać „dobro, jakie Duch Święty szerzy pośród słabości”?

Zadanie dla rodziny:

Znajdźmy czas w jednym wybranym wieczorze i wspólnie z dziećmi spróbujmy wypisać, jakie widzimy w nas słabości przyglądając się naszym rodzinnym relacjom. Wypiszmy również narzędzia, w jakie moglibyśmy się wyposażyć, aby sprostać tym słabościom.

Zadanie dla grupy/wspólnoty:

Zaproponujmy film na temat odporności na trudności (wiedząc już, jak przezwyciężyć trudności, aby dać sobie nowy impuls do działania). Po oglądnięciu filmu można zaproponować dzielenie się w grupach na temat: „Co obejrzany film ma do powiedzenia o moim życiu?”.

Modlitwa

Panie,
pomóż zrozumieć nam, że nasze ograniczenia
nie są przeszkodą dla Twojego miłosierdzia.

Pomóż nam nie odrzucać ideałów Ewangelii,
tylko dlatego, że wydają się być trudne do osiągnięcia.

Obdarz nas Twoim Świętym Duchem,
aby nasze niepowodzenia i cierpienia
mogły być przemienione w możliwości,
które wydoskonalą nas na naszej dalszej drodze
ku pełni Ewangelii.

Uczyń nas zdolnymi przyjąć dobro,
jakie Duch Święty szerzy pośród słabości.

Amen.

Rozeznanie

OJCIEC ŚWIĘTY

Duszpasterska troska o rodziny daje wiedzę, jak przyjąć, towarzyszyć, rozeznawać i integrować we wspólnotę eklezjalną, nie poprzez proste i recepty, ale dzięki wizji, która prawdziwie wie, jak rozeznawać i rozpoznawać sytuacje”.

„Kościół musi bacznie i z troską towarzyszyć swoim dzieciom najsłabszym, naznaczonym miłością zranioną i zagubioną, przywracając nadzieję i zaufanie, jak światło latarni morskiej czy też pochodnia wniesiona pośród ludzi, by oświecić tych, którzy stracili kurs, czy też są w samym środku burzy”. AL 291

Rodzina Likesya:

„Żadna rodzina nie powinna być wykluczona ze wspólnoty, niezależnie od problemu. Małżeństwo powinna przynosić szczęście, nie nieszczęście. Społeczność powinna budować system wsparcia ukazujący rodzinom wagę ochrony dzieci i prowadzenia ich w kierunku lepszej przyszłości.”

„Dzieci powinny zrozumieć, że Bóg ma cudowny plan dla nich. To przekonanie daje im odwagę do przezwyciężania ran spowodowanych przez rodziców oraz daje im pewność, że „nawet, jeśli ojciec lub matka opuszczą mnie, Bóg nigdy mnie nie opuści. Niech Bóg błogosławi wszystkie rodziny na świecie.”

Trzeba pomóc każdemu w znalezieniu jego sposobu uczestnictwa we wspólnocie kościelnej […]
w pracy socjalnej, w spotkaniach modlitewnych lub w tym, co może sugerować jego osobista inicjatywa wraz z rozeznaniem duszpasterza.”
AL 297

Oni […] mogą żyć i rozwijać się jako żywe członki Kościoła, odczuwając, że jest on matką, która ich zawsze przyjmuje, troszczy się o nich z miłością i wspiera ich na drodze życia i Ewangelii. Ta integracja jest też potrzebna ze względu na troskę i chrześcijańskie wychowanie ich dzieci, które muszą być uznane za najważniejsze.” AL 299

Zaproszenie do refleksji:

Pomyśl o tym, jak miłosierna jest miłość: jak usposobiony jesteś do rozumienia, przyjęcia, przebaczenia, żywienia nadziei?

Zadanie dla rodziny:

Możemy zaproponować wspólny wieczór z innymi rodzinami, aby podzielić się ‘małym krokiem naprzód’ uczynionym w ciągu dnia. Każda osoba może poprosić innych o modlitwę w konkretnej trudności.

Zadanie dla grupy/wspólnoty:

Pod opieką duszpasterza lub animatora pomyślcie o zaproponowaniu każdej osobie możliwości zaangażowania się w służbę we wspólnocie lub o możliwości odnowienia ich formy służby. Może to mieć miejsce w określonym świątecznym dniu.

Modlitwa

Panie,
pomóż nam zrozumieć
problemy i słabość naszych braci i sióstr.

Pomóż nam poznać, jak otwierać drzwi naszych domów i naszych serc
na tych, którzy są słabsi, tych w trudnościach,
aby mogli poczuć się przyjęci, usłyszeni, zrozumieni.

Napełnij nas Twoim Świętym Duchem,
abyśmy wiedzieli, w jaki sposób okazywać innym miłosierdzie,
które otrzymaliśmy od Ciebie.

Amen.

Małe kroki

OJCIEC ŚWIĘTY

„Żadną miarą Kościół nie powinien rezygnować z proponowania ideału małżeństwa: bardziej niż duszpasterstwo zajmujące się niepowodzeniami, powinniśmy dziś służyć duszpasterską troską w tym celu, aby wspierać małżeństwa i zapobiegać ich rozpadowi! Jest tak wiele małych kroków, które mogą czynić ludzie, a Bóg zawsze cieszy się z małych kroków.”

Letniość, wszelkie formy relatywizmu lub przesadny szacunek, z jakim się go proponuje, byłby brakiem wierności Ewangelii, a także brakiem miłości Kościoła wobec samych młodych. Zrozumienie sytuacji wyjątkowych nigdy nie oznacza ukrywania światła pełniejszego ideału ani proponowania mniej, niż to, co Jezus oferuje człowiekowi.”AL 307

Rodzina Likesya:

„Na duchowe przewodnictwo składa się pomoc rodzinom w zrozumieniu, że kryzysy małżeńskie nie trwają wiecznie i niekoniecznie prowadzą do rozpadu. Stąd imperatyw do integrowania rodzin, aby mogły powtórnie odkryć jak prowadzić dialog, jak przebaczać sobie nawzajem i czym jest radość miłości.”

Rozeznanie musi pomóc w znalezieniu możliwych dróg odpowiedzenia Bogu i rozwoju pośród ograniczeń. Wierząc, że wszystko jest białe lub czarne, czasami zamykamy drogę łaski i wzrostu oraz zniechęcamy do wysiłków na rzecz świętości, które oddają chwałę Bogu. Przypomnijmy, że ‘mały krok, pośród wielkich ludzkich ograniczeń, może bardziej podobać się Bogu niż poprawne na zewnątrz życie człowieka spędzającego dni bez stawiania czoła poważnym trudnościom’.”AL 305

Zaproszenie do refleksji:

Mając na uwadze pokusę, która każe powiedzieć „Taki/taka już jestem, nic nie poradzę”, pomyślmy o małych i możliwych krokach, jakie możemy uczynić, aby przezwyciężyć jedną z naszych słabości.

Zadanie dla rodziny:

Stwórzmy okazję do bycia z naszymi dziećmi i słuchania ich. Zapytajmy ich, jak postrzegają nasze małżeństwo. Mogłaby być to okoliczność do zrozumienia tego, jak nas widzą jako małżeństwo oraz jakie my dajemy świadectwo wobec nich.

Zadanie dla grupy/wspólnoty:

Przygotujmy spotkanie dla wspólnoty na temat niebezpieczeństw, jakie obecnie zagrażają naszym rodzinom oraz na temat sposobów uniknięcia ich będąc we wspólnocie.

Modlitwa:


Panie,
pomóż nam dawać świadectwo,
że wierność odnawia każdego dnia ten sam wybór.

Pomóż nam zrozumieć,
że miłość nigdy nie jest celem,
który można w pełni i całkowicie osiągnąć,
ale zawsze pokazuje nowe wymagania.

Towarzysz i prowadź na każdym kroku,
jaki jesteśmy zdolni stawiać,
by budować naszą miłość.

Amen.

Balsam miłosierdzia

OJCIEC ŚWIĘTY

„W każdej sytuacji ważne jest, by korzystać z balsamu miłosierdzia do łagodzenia ran oraz by sprawiać, że ludzie będą czuli się przyjęci, jednocześnie szanując prawdę. Koniecznie jest, aby uczyć się przebaczania, rozumienia i budzenia nadziei.”

Miłosierna miłość powinna byćlogiką, która powinna dominować w Kościele, aby ‘doświadczyć otwarcia serc na tych wszystkich, którzy żyją na najróżniejszych peryferiach egzystencjalnych’ ”.
AL 312

Drogą Kościoła jest niepotępianie nikogo na wieczność; ofiarowanie miłosierdzia Boga wszystkim ludziom, którzy szczerym sercem o to proszą […]. Prawdziwa miłość zawsze jest bowiem niezasłużona, bezwarunkowa i bezinteresowna!” Dlatego „trzeba unikać osądów, które nie uwzględniają złożoności różnych sytuacji i koniecznie zwracać uwagę na sposób, w jaki ludzie żyją i cierpią z powodu stanu, w jakim się znajdują.” AL 296

Pasterze proponujący wiernym pełny ideał Ewangelii i nauczanie Kościoła, muszą im także pomagać w przyjęciu logiki współczucia dla słabych i unikania prześladowania lub osądów zbyt surowych czy niecierpliwych. Ta sama Ewangelia wzywa nas, byśmy nie osądzali i nie potępiali”. AL 308

Zaproszenie do refleksji:

Czy w środowisku, w którym żyję jest ktoś szczególny, wobec którego Pan prosi mnie, abym użył/użyła balsamy miłosierdzia?

Zadanie dla rodziny:

„Przebaczyć, zrozumieć, żywić nadzieję”: każda osoba w rodzinie może podzielić się czymś, co wybaczyli w tym dniu lub tym, co zostało im wybaczone; jak udało się im okazać zrozumienie lub jak czuli się, gdy to oni zostali zrozumieni; chwila, kiedy zaufali Bogu.

Zadanie dla grupy/wspólnoty:

Przygotujmy kilka modlitw, które będziemy mogli przeczytać w czasie Mszy Świętej:

-Panie, naucz nas wybaczać…
– Panie, naucz nas zrozumieć…
– Panie, naucz nas żywić nadzieję…

Modlitwa:

Panie,
pomóż nam wierzyć w miłość
nawet w czasach próby.

Pomóż nam , abyśmy nigdy się nie poddali
walcząc o naszą rodzinę,
nawet gdy cierpimy z powodu konfliktu,
gdy wybaczanie wydaje się trudne, dalekie lub nieosiągalne.

Z Tobą wszystko jest możliwe:
Twoje miłosierdzie nas pociesza,
Twoje Słowo nas prowadzi,
Twoja obecność daje nam nadzieję.

Amen.

Zaproszenie do przeczytania Amoris Laetitia

Towarzyszyć, rozpoznać i włączyć to, co kruche”

Amoris laetitia, rozdział 8, numery 291 – 312

Miłość rodzinna: Powołanie i droga do świętości

Ojcze Niebieski,
Przychodzimy do Ciebie, aby Cię wielbić i dziękować Ci za wspaniały dar rodziny.
Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny uświęcone przez sakrament małżeństwa.
Niech codziennie na nowo odkrywają łaskę, jaką otrzymały
i jako małe kościoły domowe
niech poznają, jak dawać świadectwo o Twojej obecności oraz miłości,
jaką Chrystus obdarza Kościół.
Modlimy się do Ciebie za wszystkie rodziny,
które napotykają trudności i cierpienie związane z chorobą
lub inną okolicznością jedynie Tobie wiadomą.
Podtrzymaj je i uczyń je świadomymi ścieżki świętości, na którą je wzywasz,
aby mogły doświadczyć Twojego nieskończonego miłosierdzia
i znaleźć nowe sposoby, by wzrastać w miłości.
Modlimy się do Ciebie za dzieci i młodzież,
oby spotkali Ciebie i odpowiedzieli radością na powołanie, które dla nich przeznaczyłeś.
Modlimy się za rodziców i dziadków:
niech będą świadomi, że są znakiem ojcostwa i macierzyństwa Boga
poprzez troskę o ciało i duszę dzieci, które im powierzasz,
a także za doświadczenie braterstwa, jakie rodzina może dać światu.

Panie, spraw, aby każda rodzina mogła żyć swoim własnym powołaniem do świętości w Kościele jako wezwaniem do bycia apostołami, w służbie życiu i pokojowi,
w komunii z naszymi kapłanami, wiernymi i wszystkimi powołanymi w Kościele.
Błogosław Światowemu Spotkaniu Rodzin w Rzymie.
Amen

Oficjalna modlitwa na X Światowe Spotkanie Rodzin
22-26 czerwca 2022

Tłumaczenie: Marta Wierzbicka-Kuczaj, konsultor Rady ds. Rodziny KEP