Wsparcie funkcji rodziny

Opublikowano: 18 maja 2022 r.

Nic tak nie szkodzi światu, Europie i Polsce jak fałszywa wizja człowieka – powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podczas XII Ogólnopolskiego Kongresu Wychowania do Życia w Rodzinie.

XII Ogólnopolski Kongres Wychowania do Życia w Rodzinie pod hasłem „Szkoła – rodzinie. Wspieranie wychowawczej funkcji rodziny” odbył się dzisiaj w siedzibie Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku.
Celem kongresu było ukazanie, w jaki sposób podejść do zajęć z wychowania do życia w rodzinie, aby stały się bardziej przystępne i atrakcyjne zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców – powiedział pełnomocnik ministra edukacji i nauki ds. rodziny Tomasz Pitucha.
– Minister edukacji i nauki ustalił kierunek polityki oświatowej – wspieranie wychowawczej roli rodziny m.in. poprzez wzmocnienie zajęć szkolnych „wychowanie do życia w rodzinie”. Są one bowiem jedyną komplementarną, kompleksową i systematyczną ofertą wiedzy w tym zakresie – stwierdził Tomasz Pitucha.
W swoim wystąpieniu szef MEiN Przemysław Czarnek podkreślił, że wiedza o tym, kim jest człowiek, jaki jest jego cel, czym jest rodzina, jakie są zadania rodziny i czym jest płciowość, musi być przedstawiona w prawdzie.
Jego zdaniem, jeśli te sprawy nie są przedstawione w prawdzie, mamy do czynienia z błędem antropologicznym.
Dodał, że „ci wszyscy, którzy robią młodym ludziom wodę z mózgu na temat ich płciowości i seksualności, są winni wielkich nieszczęść tych wszystkich młodych ludzi, którzy tracą pojęcie, kim są, jaką mają niezwykłą funkcję w życiu całego społeczeństwa”.
– Dlatego ten kongres, dlatego wychowanie do życia w rodzinie, dlatego podkreślenie wagi tego, co państwo robicie od lat, dlatego te spotkania, dlatego te konsultacje i dlatego promocja wychowania do życia w rodzinie. Chcemy, żeby wszyscy bez wyjątku uczestniczyli w tych zajęciach, chcemy, żeby wychowanie do życia w rodzinie było postawione na najwyższym piętrze, jeśli chodzi o ważność przedmiotu – podkreślił szef MEiN.
Zastępca dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej Ministerstwa Edukacji i Nauki Wawrzyniec Kowalski poinformował, że największy odsetek uczniów biorących udział w zajęciach z wychowania do życia w rodzinie (ok. 70-80 proc.) to uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej.
– W klasach VII-VIII obserwujemy już wyraźny spadek liczby uczniów – wskazał, wyjaśniając, że przyczyną może być przerzucenie punktu ciężkości na przygotowanie do egzaminów ósmoklasisty. – W przypadku szkół ponadpodstawowych większy odsetek uczniów bierze udział w tych zajęciach w szkołach branżowych pierwszego stopnia. Trochę mniej – poniżej 50 proc., odnotowujemy w technikach, zaś najmniej w liceach ogólnokształcących – powiedział Wawrzyniec Kowalski.
Wśród przyczyn tego zjawiska wskazał m.in. odległość szkoły od miejsca zamieszkania oraz zmianę priorytetów uczniów i rodziców na rzecz dodatkowego kształcenia w innych dziedzinach.
Przyznał, że przyczyną małej liczby uczestników zajęć jest także „ignorowanie przez dyrektorów szkół obowiązku wynikającego z zapisów prawa – zorganizowania spotkania z rodzicami przed rozpoczęciem realizacji zajęć w celu wyjaśnienia, jak będą one przebiegały”. Przypomniał, że obecnie obowiązują przepisy, według których uczeń ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach do momentu złożenia przez jego rodziców pisemnego oświadczenia o rezygnacji.
Podczas kongresu minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wręczył 40 nauczycielom Medal Komisji Edukacji Narodowej „za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania”. Kongres Wychowania do Życia w Rodzinie skierowany jest do nauczycieli, dyrektorów szkół i do samorządowców poszukujących nowoczesnych, edukacyjnych form wsparcia wychowawczej funkcji rodziny. Organizatorami wydarzenia były: Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie i Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

www.naszdziennik.pl