Struktura Duszpasterstwa Rodzin

Biskupi Diecezjalni

Działalność duszpasterska jest dynamicznym wyrazem rzeczywistości Kościoła zaangażowanego w swą zbawczą misję. Dlatego źródłem i odpowiedzialnym inicjatorem duszpasterstwa rodzin jest sam Kościół, działający poprzez swoje struktury i swych pracowników. Musi on być rozpatrywany w swoim podwójnym wymiarze: uniwersalnym i partykularnym. Ten ostatni wyraża się i aktualizuje we wspólnocie diecezjalnej, podzielonej na mniejsze wspólnoty, wśród których wyróżnia się parafia (por. FC 69 i 70). Jednak na żadnym etapie duszpasterstwa nie można pominąć duszpasterstwa rodzin (por. FC 70).

Pierwszą osobą odpowiedzialną za duszpasterstwo rodzin w diecezji jest biskup. Jako ojciec i pasterz winien szczególnie troszczyć się o tę dziedzinę duszpasterstwa, bez wątpienia pierwszoplanową. Musi poświęcić jej swe zainteresowanie, troskę i czas, zapewnić jej ludzi i środki (FC 73).

Wydział Duszpasterstwa Rodzin

Biskup Diecezjalny, w trosce o tę pierwszoplanową dziedzinę duszpasterstwa i w celu usprawnienia duszpasterskiej obecności Kościoła dla podtrzymania rodziny (por. FC 65), powołuje Wydział Duszpasterstwa Rodzin. Wydziałem kieruje Diecezjalny Duszpasterz Rodzin we współpracy z Diecezjalnym Doradcą Życia Rodzinnego.

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin powołuje Biskup Diecezjalny. Będzie nim zwykle kapłan po odpowiednich studiach, najlepiej z teologii rodziny, z możliwością poświęcenia sprawom rodziny wystarczająco dużo czasu.

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin z polecenia Biskupa Diecezjalnego i przy współpracy z Diecezjalnym Doradcą Życia Rodzinnego:

 • kieruje Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin,
 • organizuje duszpasterstwo rodzin w diecezji,
 • zabiega o powołanie dekanalnych i rejonowych duszpasterzy rodzin i współpracuje z nimi,
 • dba o wystarczającą liczbę Parafialnych Poradni Rodzinnych z kompetentną kadrą doradców,
 • odpowiada za organizowanie szkolenia dla przyszłych pracowników duszpasterstwa rodzin, zwłaszcza Doradców Życia Rodzinnego,
 • współpracuje z Wydziałem Katechetycznym w zakresie przygotowania młodzieży do rozpoznania powołania, do zawarcia małżeństwa i do życia w rodzinie,
 • propaguje rekolekcje dla małżonków i rodzin,
 • czuwa nad dobrze zorganizowanym i konsekwentnie przeprowadzanym w diecezji przygotowaniem do małżeństwa na wszystkich etapach oraz nad katechezą dla małżonków i rodziców, do jakiej zobowiązani są proboszczowie,
 • dąży do powstania w diecezji, a następnie czuwa nad rozwojem Domu Samotnej Matki, Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego, Specjalistycznej Poradni Rodzinnej i Telefonu Zaufania,
 • stara się, w miarę możliwości, o zorganizowanie materialnej pomocy rodzinom ubogim,
 • opracowuje plan pracy na nadchodzący rok, uwzględniając program ogólnokrajowy,
 • organizuje okresowe spotkania oraz dni skupienia i rekolekcje dla pracowników duszpasterstwa rodzin w diecezji,
 • bierze udział w Rejonowym Spotkaniu i w Ogólnokrajowych Sesjach Diecezjalnych Duszpasterzy Rodzin,
 • współpracuje z ruchami i organizacjami rodzinnymi w diecezji,
 • przygotowuje sprawozdanie z rocznej działalności dla Biskupa Diecezjalnego i dla Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin.

Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego

Diecezjalnego Doradcę Życia Rodzinnego powołuje Biskup Diecezjalny na wniosek Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin. Będzie nim osoba po odpowiednich studiach, najlepiej z teologii rodziny, o pogłębionej formacji religijnej.

Diecezjalny Doradca:

 • współpracuje z Diecezjalnym Duszpasterzem Rodzin w organizowaniu tego duszpasterstwa w diecezji,
 • czuwa nad funkcjonowaniem Parafialnych Poradni Rodzinnych, nad pracującymi w nich doradcami i nad warunkami ich pracy,
 • w razie potrzeby wnosi o powstanie nowych poradni i wyszukuje kandydatów na doradców oraz we współpracy z Diecezjalnym Duszpasterzem zabiega o skierowanie ich na odpowiednie studia przygotowujące,
 • dba o podnoszenie kwalifikacji doradców,
 • współpracuje z Duszpasterzem Rodzin w opiece nad Domami Samotnej Matki, Katolickimi Ośrodkami Adopcyjno-Opiekuńczymi, Specjalistyczną Poradnią Rodzinną, Telefonem Zaufania itp.,
 • stara się na bieżąco rozpoznawać działania antyrodzinne w środowiskach na terenie diecezji, zwłaszcza w programach szkolnych, by we współpracy z Diecezjalnym Duszpasterzem Rodzin przeciwdziałać im,
 • bierze udział w Sesjach i Rejonowych Spotkaniach Diecezjalnych Duszpasterzy i Doradców Życia Rodzinnego oraz w Sesji przeznaczonej tylko dla Diecezjalnych Doradców.

Parafialne duszpasterstwo rodzin

Duszpasterstwo każdej parafii powinno zaliczyć pracę nad małżeństwem i rodziną do stałych form duszpasterstwa zwyczajnego. Nie chodzi tu bowiem o pewną jednorazową akcję, lecz o trwałe urzeczywistnianie zawsze aktualnych zadań (IEP1, Wprow.). W programie duszpasterskim parafii będą zatem na stałe obecne takie działania jak: spotkania młodych małżeństw, katechezy dla rodziców, współpraca z rodzicami dzieci przed I Komunią św. i młodzieży przed bierzmowaniem oraz przygotowanie młodzieży i narzeczonych do małżeństwa.

Biskup Diecezjalny, w celu wzmocnienia duszpasterskiego oddziaływania na rodziny, powołuje Dekanalnych i Rejonowych Duszpasterzy Rodzin.