O nas

Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin mieści się w siedzibie Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie i jest biurem Rady ds. Rodziny KEP. Pracami KODR kieruje Dyrektor we współpracy z Krajowym Doradą Życia Rodzinnego. Dyrektora, Krajowego Doradcę, jak też innych pracowników Biura, w miarę potrzeby, powołuje Przewodniczący Rady.

Do zadań Biura należy:

  • wykonywać zadania zlecone mu przez Radę i jej Przewodniczącego;
  • współpracować z Diecezjalnymi Wydziałami Duszpasterstwa Rodzin;
  • służyć informacją i pomocą osobom i instytucjom zaangażowanym w troskę o rodziny;
  • organizować codzienne dyżury w siedzibie Ośrodka;
  • redagować, wydawać i udostępniać diecezjom wg zamówień biuletyn „Sprawy Rodziny”;
  • troszczyć się o wydawanie podstawowych publikacji z zakresu: – papieskiego nauczania o małżeństwie, rodzinie i wychowaniu (Humanae Vitae, Familiaris Consortio, Evangelium Vitae, Karta Praw Rodziny, List do Rodzin, List do Kobiet itp.), – teologii, pedagogiki i psychologii małżeństwa i rodziny, – naturalnego planowania rodziny itp.; prowadzić dokumentację własnej działalności i gromadzić sprawozdania z Diecezjalnych Wydziałów Duszpasterstwa Rodzin.

Dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin

ks. dr Przemysław Drąg

Kapłan diecezji rzeszowskiej. Studiował prawo na uniwersytecie w Pampelunie, gdzie obronił doktorat. Jest absolwentem Papieskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II w Rzymie. W latach 2011-2012 pełnił funkcję Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin Diecezji Rzeszowskiej. Wykładał prawo kanoniczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie w latach 2007-2013, a od 2015 również duszpasterstwo rodzin. Prowadzi rekolekcje, dni skupienia oraz kierownictwo duchowe małżonków i rodzin. Kieruje pracami KODR od 2011 roku.

Krajowa Doradczyni Życia Rodzinnego

Agnieszka Dochniak

Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest absolwentką nauk o rodzinie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jest nauczycielem naturalnej metody rozpoznawania płodności wg prof. Rötzera. Ma doświadczenie pracy w poradni życia rodzinnego. Pracuje w KODR od 2015 roku.

 

Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski

Przewodniczący

bp Jan Wątroba

Biskup rzeszowski. Urodził się w Wieluniu (woj. łódzkie). Ukończył Seminarium Duchowne w Krakowie. Studiował na Uniwersytecie Laterańskim, na którym w 1985 r. uzyskał stopień licencjata z zakresu teologii pastoralnej. Przez 9 lat był sekretarzem i kapelanem biskupa częstochowskiego Stanisława Nowaka. W tym czasie był także sekretarzem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej oraz jej rzecznikiem prasowym, a także pełnił obowiązki ojca duchownego młodych kapłanów. W latach 1994- 2000 był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. W 1999 r. na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie uzyskał stopień doktora teologii.

W 2000 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował ks. Jana Wątrobę biskupem pomocniczym w Częstochowie. Natomiast w 2013 roku Ojciec Święty Franciszek mianował go biskupem rzeszowskim. Jego zawołaniem biskupim są słowa: „Oto idę, aby spełniać wolę Twoją” (Ecce venio). Funkcję przewodniczącego Rady ds. Rodziny KEP pełni od 2013 roku.

Członkowie:

 • bp Damian Bryl
 • abp Andrzej Dzięga
 • abp Henryk Hoser SAC
 • bp Romuald Kamiński
 • bp Grzegorz Kaszak
 • bp Stanisław Stefanek SChr
 • bp Jan Szkodoń
 • bp Wiesław Śmigiel

Konsultorzy:

 • ks. Przemysław Drąg
 • ks. Wacław Gubała
 • Mieczysław Guzewicz
 • Kazimierz Kapera
 • ks. Jacek Konieczny
 • Maria Smereczyńska
 • Grażyna Strug
 • Roman Strug
 • ks. Władysław Szewczyk
 • ks. Sławomir Sznurkowski SSP
 • Barbara Wiater
 • Paweł Wosicki

Zadaniem Rady jest troska o rodzinę i o jej prawa, promocja godności rodziny i kobiety, troska o dzieci, obrona życia poczętego i związane z tym sprawy. Rada, w ramach określonych przez Zebranie Plenarne KEP, studiuje należące do zakresu jej działania problemy, podejmuje inicjatywy i opracowuje materiały duszpasterskie oraz projekty dokumentów. W razie potrzeby Rada opiniuje sprawy związane z jej kompetencją przesłane przez przewodniczącego KEP lub Sekretariat Episkopatu i pomaga im w ich rozwiązaniu.

Fundacja „Razem w Rodzinie”

Działania Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin wspiera Fundacja „Razem w Rodzinie”. Celem fundacji jest m. in. współfinansowanie działań i funkcjonowania siedziby KODR, promowanie i wspieranie działalności duszpasterskiej na rzecz rodzin, propagowanie poszanowania prawa do życia i jego ochrony od poczęcia do naturalnej śmierci, propagowanie i ochrona modelu rodziny opartego na trwałym małżeństwie kobiety i mężczyzny oraz wspieranie wszelkich inicjatyw o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym, zdrowotnym, ekonomicznym i politycznym, które sprzyjają ochronie życia, trwałości małżeństwa, stabilności rodziny oraz motywują do posiadania dzieci.

Fundacja „Razem w Rodzinie” skwer Ks. Kard. S. Wyszyńskiego 6 01-015 Warszawa tel. 510 114 164 Numer konta ING PL 43 1050 1025 1000 0090 3030 5495