Raport Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich FAFCE maj 2020

Opublikowano: 8 czerwca 2020 r.

Bruksela, 12 maja 2020 r.

FAFCE z zadowoleniem przyjmuje opinię rozpoznawczą w sprawie wyzwań demograficznych w UE w świetle nierówności gospodarczych i różnic w rozwoju, przyjętą przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES). Niniejsza opinia jest odpowiedzią na wniosek chorwackiej prezydencji Unii Europejskiej, która umieściła wyzwania demograficzne wśród priorytetów swojego semestru.

W niniejszej opinii rozpoznawczej EKES-u podkreśla się, że „inwestycje prorodzinne muszą być priorytetem, ponieważ stanowią podstawę przyszłości”, sugerując zastosowanie tzw. złotej reguły”. Przewodniczący FAFCE Vincenzo Bassi oświadczył: „Inwestycje w politykę rodzinną nie powinny być brane pod uwagę przy obliczaniu długu publicznego. Mamy nadzieję, że inne instytucje UE i wszystkie państwa członkowskie również będą miały taką samą odwagę, by przedstawić ambitne propozycje dotyczące przyszłości naszych rodzin. W kontekście obecnej pandemii stało się to naprawdę pilną sprawą”.

 

 Bruksela, 14 maja 2020 r.

W dniu 6 maja 2020 r. FAFCE zorganizowało w formie wideokonferencji swoje wiosenne posiedzenie zarządu na rok 2020. 31 przedstawicieli stowarzyszeń rodzinnych z 18 krajów europejskich zebrało się, aby przedyskutować europejskie wyzwania demograficzne, działania członków oraz środki nadzwyczajne potrzebne do wspierania rodzin w Europie. Przyjęto również rezolucję, która została dziś podana do wiadomości publicznej (również w języku francuskim i niemieckim) z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny: „Rodziny na pierwszej linii frontu wobec pandemii”.

Z Polski w spotkaniu wzięli udział: Michał Baran -Polska Federacja Ruchów Obrony Życia i Rodziny, Michał Ginter -Przymierze Rodzin, Teresa Kapela -ZDR3+ stowarzyszenie współpracujące.

 

Rezolucja

‘’W obliczu obecnej sytuacji globalnej pandemii rodziny są na pierwszej linii frontu.  Tkanina społeczna jest teraz zredukowana do minimum, do swojego centrum i punktu wyjścia –  rodziny. Zamknięcie wymaga, aby rodziny ponosiły wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie podstawowych potrzeb w celu zapewnienia ciągłości ich pracy, a jednocześnie za opiekę nad dziećmi i ich edukację. Obecne przeciwności losu ujawniają zatem całe znaczenie rodziny jako centrum społeczeństwa. Członkowie FAFCE, zebrani podczas wideokonferencji na wiosennym szczycie Rady Prezydenckiej 2020, wydali następującą rezolucję:

Przypominając Deklarację dwudziestolecia FAFCE – „Rodziny są skarbem Europy i kamieniem węgielnym przyszłości” (Rzym, 31 maja 2017 r.), wzywającą państwa europejskie do promowania i tworzenia polityki rodzinnej na szczeblu krajowym oraz do promowania polityki europejskiej przyjaznej rodzinie, przy jednoczesnym poszanowaniu zasady pomocniczości;

Mając na uwadze swoją rezolucję „O wiosnę demograficzną” (Wiedeń, 13 kwietnia 2018 r.), w której wzywają do „realizacji polityki, która uznaje wyjątkowe, fundamentalne i niezastąpione miejsce rodziny w społeczeństwie i uznaje ją za podstawowe „przedsięwzięcie”, poprzez które pragnienie życia na naszym kontynencie wyraża się nie tylko poprzez inicjatywy gospodarcze, ale przede wszystkim poprzez wychowanie dzieci”;

Biorąc pod uwagę swoją rezolucję „Odbudowa Europy z rodziny” (Malta, 15 maja 2019 r.), zachęcającą wszystkie rodziny europejskie, aby były „bohaterami innowacyjnej polityki rodzinnej, uznając rodzinę za jądro reprodukcyjne, które daje życie wszystkim grupom społecznym, w związku z edukacją, gospodarką i zatrudnieniem”;

Uwzględniając swoją rezolucję – Wezwanie do europejskiego paktu na rzecz urodzin (Bruksela, 9 października 2019 r.), wzywającą wszystkich europejskich decydentów do „pracy na rzecz społeczeństwa, w którym rodziny otrzymują sprawiedliwe finansowe uznanie za swoje usługi i wkład w życie społeczne, oraz do zapewnienia rodzinom dostępu do wsparcia infrastrukturalnego i wystarczającej ilości czasu, aby mogły one spełnić swoje pragnienie posiadania dzieci”.

Rada Prezydencka zachęca wszystkich decydentów europejskich do podjęcia dodatkowych rozwiązań w trakcie i po pandemii wspierające rodziny stosownie do wkładu rodzin w funkcjonowanie naszych społeczeństw, przede wszystkim poprzez:

  1. zachęcanie instytucji finansowych do zapewnienia solidarności między Państwami Członkowskimi Europy i zachęcanie banków do ułatwiania rodzinom udzielania kredytów, co może pomóc w ożywieniu gospodarczym Europy;
  2. promowanie świadczeń z tytułu skróconego czasu pracy, które uwzględniają skład gospodarstwa domowego, a nie tylko sytuację każdego pracownika: rodziny nie powinny być traktowane inaczej niż pomoc udzielana przedsiębiorstwom.
  3. Zapewnienie konkretnych rozwiązań dla rodziców, którzy mają trudności z pogodzeniem swojej pracy z obowiązkami rodzinnymi, które obecnie obejmują naukę szkolną dla swoich dzieci, poprzez elastyczną organizację pracy i usługi w zakresie opieki nad dziećmi w nagłych wypadkach; jednocześnie nie powinno być rozróżnienia między wszystkimi rodzajami szkół publicznych, przy jednoczesnym poszanowaniu swobody wyboru rodziców w zakresie edukacji swoich dzieci.
  4. podkreślanie szacunku dla każdego i uświadamianie bogactwa edukacyjnego, jakie osoby starsze stanowią dla naszych społeczności: są one pierwszymi ofiarami tej pandemii, a ich rola jako dziadków i aktywnych członków naszych rodzin powinna być należycie doceniana i promowana.
  5. Skuteczne inwestowanie w rodzinę oraz w jej kapitał ludzki i społeczny, aby wyjść z kryzysu i stworzyć nowy punkt wyjścia dla Europy: radykalne kryzysy wymagają historycznych wyborów i jest to czas na ponowne przemyślenie sposobu, w jaki pracujemy, sposobu, w jaki troszczymy się o

ludzi starszych oraz wartości, jaką nadajemy roli rodziny i różnym strukturom solidarności w Europie. ‘’

„Rodziny wnoszą niezastąpiony wkład w obecne wychodzenie ze światowego kryzysu Covid-19. Konieczne jest umożliwienie rodzinom zapewnienia edukacji, nauczania i wsparcia poprzez bardziej sprawiedliwe systemy podatkowe oraz poprzez przyjazne rodzinie systemy finansowe” stwierdził Vincenzo Bassi, przewodniczący FAFCE. „Rodzina w rozwoju” jest tematem tegorocznego Międzynarodowego Dnia Rodziny, obchodzonego  15 maja przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Członkowie FAFCE pozostają zaangażowani we wspieranie rodzin w całej Europie podczas pandemii. Oto niektóre z inicjatyw naszych Członków:

Francja – French National Confederation of Catholic Family Associations (CNAFC)

Francuska Krajowa Konfederacja Katolickich Stowarzyszeń Rodzinnych (CNAFC) publikuje co tydzień biuletyn informacyjny z wiadomościami i inicjatywami mającymi na celu pomoc katolickim rodzinom w czasie kwarantanny. Konfederacja stworzyła nawet grupę na Facebooku o nazwie „Esprit de famille” (W rodzinnym duchu), gdzie rodziny mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, znaleźć zajęcia dla swoich dzieci lub po prostu wymienić się doświadczeniami z innymi członkami grupy.

CNAFC podnosi również świadomość na temat zwiększonego ryzyka związanego z narażeniem nieletnich na kontakt z pornografią internetową w czasie kwarantanny i nadal konsekwentnie zwraca się do władz francuskich o wdrożenie skutecznych filtrów w celu ochrony nieletnich. 9 kwietnia siedmioro przewodniczących stowarzyszeń, w tym prezydent francuskich katolickich stowarzyszeń rodzinnych, podpisało się pod pismem do Prezydenta Republiki, w którym zwrócili się  o ograniczenie swobodnego dostępu do stron internetowych z pornografią, o ochronę dzieci, o walkę z przestępczością pedofilską i o ochronę ofiar wykorzystywania seksualnego.

Wreszcie, niektóre stowarzyszenia rodzinne zostały niedawno ostrzeżone, że w niektórych szpitalach publicznych pacjentom odmawia się możliwości kontaktu z  kapelanami , w związku z czym są oni skazani na śmierć w samotności, bez żadnego towarzystwa duchowego czy sakramentalnego. Konfederacja wszczęła nadzwyczajną procedurę prawną w celu poinformowania rządu francuskiego, który szybko zapewnił, że zostaną podjęte środki mające na celu zaradzenie tej sytuacji.

 

Niemcy – Familienbund der Katholischen

Niemieckie Katolickie Stowarzyszenie Rodzin (Familienbund der Katholischen) zwróciło się do rządu federalnego, aby przy przyznawaniu zasiłku za pracę w niepełnym wymiarze godzin uwzględnił liczbę dzieci w rodzinie.

„Rodzice z kilkorgiem dziećmi muszą liczyć się z wyższymi wydatkami ze względu na zaopatrzenie w żywność lub nawet wielkość wymaganego mieszkania. Dodatek za pracę w niepełnym wymiarze godzin musi odpowiadać rzeczywistości ekonomicznej rodzin i dlatego musi być pilnie dostosowany”, oświadczył Ulrich Hoffmann, przewodniczący Familienbund der Katholischen. Zgodnie z obowiązującą ustawą dodatek za pracę w skróconym wymiarze godzin jest wypłacany w wysokości 60 procent utraconego wynagrodzenia netto. Pracownicy, którzy mają co najmniej jedno dziecko, mają prawo do 67 procent. Nie planuje się jednak dalszej podwyżki dla osób, które mają dwoje lub więcej dzieci. Przewodniczący Familienbund przypomniał, że „w tych trudnych dla wszystkich czasach rodziny z kilkorgiem dzieci, a zwłaszcza rodziny wielodzietne, nie powinny być spychane w ubóstwo”.

Włochy – Forum delle Associazioni Familiari

Włoskie Forum Stowarzyszeń Rodzinnych zwróciło się do rządu włoskiego o konkretną pomoc dla rodzin w kontekście pandemii. Przewodniczący Forum, Gianluigi de Palo, wezwał banki do zawieszenia kredytów hipotecznych dla rodzin do czasu zakończenia stanu wyjątkowego, aby zmniejszyć trudności ekonomiczne rodzin wynikające z sytuacji kryzysowej związanej z koronawirusem: „Inicjatywa tego rodzaju uwolniłaby rodziny od ważnego ciężaru, a dekret z mocą ustawy wystarczyłby, aby był wykonalny”. Środki te powinny być „uniwersalne, natychmiastowe i możliwie jak najbardziej dostępne”.

Ze względu na brak możliwości organizowania seminariów i konferencji, włoskie Forum organizuje obecnie publiczne spotkania na żywo na Facebooku z ekspertami z różnych dziedzin. 2 kwietnia Minister ds. Rodziny, Elena Bonetti, wzięła udział w jednym z tych spotkań, aby odpowiedzieć na pytania członków włoskiego Forum Stowarzyszeń Rodzin.

FAFCE obchodziło w tym tygodniu setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, który urodził się 18 maja 1920 r., przypominając jego prorocze słowa o rodzinie, gdy prowadził Kościół w trzecie tysiąclecie. Kampania #ThankYou-JohnPaul2 rozpoczęła się w mediach społecznościowych, aby uczcić błogosławieństwo jego życia dla wielu ludzi w Europie.

20 maja 2020 r. Stałe Przedstawicielstwo Polski przy Unii Europejskiej oraz Fundacja Jana Pawła II zorganizowało konferencję online na temat „Europa i dziedzictwo św. Jana Pawła II. Nasza była Sekretarz Generalna, Maria Hildingsson, zabrała głos i podkreśliła znaczenie celebrowania piękna rodziny i zwrócenia szczególnej uwagi na rolę krajów Europy Środkowej i Wschodniej w procesie pojednania w Unii Europejskiej.


Stanowisko poparcia dla apelu biskupów katolickich Ukrainy w sprawie macierzyństwa zastępczego.

 W dniu 30 kwietnia 2020 r. ukraińska firma zajmująca się praktyką macierzyństwa zastępczego opublikowała film wideo przedstawiający 46 dzieci urodzonych z macierzyństwa zastępczego, czekających na cudzoziemców, którzy podpisali kontrakt na ich zakup, aby mogli wjechać na Ukrainę.

Ukraińscy biskupi katoliccy potępili praktykę macierzyństwa zastępczego i stwierdzili, że „pandemia koronawirusowa ujawnia wiele patologii w naszym współczesnym życiu publicznym”. Jedną z nich jest zjawisko macierzyństwa zastępczego, w którym ludzie są traktowani jak towar, który można zamówić, wyprodukować i sprzedać”.

FAFCE przypomniało swoją rezolucję zarządu wydaną w Fatimie 13 kwietnia 2016 roku i podkreśliło swoje pełne poparcie dla tego apelu, mając nadzieję, że pomoże to obudzić sumienia wszystkich Europejczyków i ponowiło swój apel do europejskich decydentów o podjęcie niezbędnych kroków w celu zakazania praktyki macierzyństwa  zastępczego na świecie.


Rada Unii Europejskiej

W dniu 15 maja 2020 r. Eurogrupa zebrała się, aby omówić wdrożenie trzech „sieci bezpieczeństwa” w celu wsparcia państw członkowskich w pandemii:

Wsparcie kryzysowe w przypadku pandemii: pierwsza siatka bezpieczeństwa dla suwerennych państw została uruchomiona w dniu 15 maja i ma pokrywać wyjątkowe koszty poniesione w związku z bezpośrednimi i pośrednimi wydatkami na opiekę zdrowotną, leczenie i profilaktykę.

Program SURE: Rada osiągnęła porozumienie polityczne w sprawie drugiej sieci bezpieczeństwa dla pracowników – programu SURE: „SURE może zapewnić państwom członkowskim do 100 mld EUR pożyczek na korzystnych warunkach, aby pomóc w finansowaniu krajowych systemów skróconego czasu pracy i podobnych środków, w tym dla osób prowadzących działalność na własny rachunek, a także wesprzeć niektóre środki związane ze zdrowiem, w szczególności w miejscu pracy, w odpowiedzi na kryzys” (Rada UE, komunikat prasowy, 19 maja 2020 r.).

Ogólnoeuropejski fundusz gwarancyjny Europejskiego Banku Inwestycyjnego: trzecia sieć bezpieczeństwa mająca na celu wspieranie przedsiębiorstw jest nadal przedmiotem dyskusji.


Europejski Komitet Społeczno -Ekonomiczny

W dniu 8 maja 2020 r. FAFCE z zadowoleniem przyjęła opinię rozpoznawczą EKES-u w sprawie wyzwań demograficznych w UE w świetle nierówności gospodarczych i różnic w rozwoju. W opinii tej podkreślono, że „inwestycje prorodzinne muszą być priorytetem, ponieważ stanowią one podstawę przyszłości”, sugerując, że należy stosować tzw. Złotą regułyę.  Przewodniczący FAFCE Vincenzo Bassi oświadczył : „Inwestycje w politykę rodzinną nie powinny być brane pod uwagę przy obliczaniu długu publicznego. Mamy nadzieję, że inne instytucje UE i wszystkie państwa członkowskie również będą miały taką samą odwagę, by przedstawić ambitne propozycje dotyczące przyszłości naszych rodzin. W kontekście obecnej pandemii stało się to naprawdę pilną sprawą”.

FAFCE wniosło swój wkład do niniejszej opinii dzięki udziałowi w konsultacjach z zainteresowanymi stronami, które odbyły się 14 stycznia br. w EKES-ie.

Na naszej stronie internetowej/ https://www.fafce.org/?lang=fr/ znajduje się przegląd bieżących dyskusji na temat „Wyzwania demograficzne w czasach pandemii” w różnych organach UE.

 

Instytucje międzynarodowe:

OECD

OECD opublikowała niedawno analizę porównawczą na temat „Skuteczności ochrony socjalnej w zakresie opieki długoterminowej w starszym wieku”. W sprawozdaniu tym podkreślono wyzwania związane z rosnącym zapotrzebowaniem na opiekę długoterminową w podeszłym wieku oraz ich wpływ na systemy opieki zdrowotnej w kontekście stabilności gospodarczej. Sprawozdanie zawiera również symulacje różnych modeli ochrony socjalnej oraz dogłębną analizę możliwych reform w Irlandii i Zjednoczonym Królestwie.

 

Organizacje partnerskie

Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny 15 maja 2020 roku Międzynarodowe Centrum Współpracy Katolickiej przy UNESCO (CCIC) opublikowało komunikat prasowy, aby „proaktywnie wspierać rodziny, „serca społeczeństw” i wychowawców ich członków, aby pomóc im w walce z negatywnymi skutkami nadchodzącego światowego kryzysu gospodarczego”. CCIC wezwała UNESCO do włączenia do swoich prac „potencjału edukacyjnego rodzin od wczesnego dzieciństwa do dorosłości, w ścisłej współpracy z nauczycielami, oraz wkładu bogactwa edukacyjnego osób starszych” („the educational capacity of families from early childhood to adulthood, in close association with teachers, and the contribution of the educational wealth of the elders”).

Jako członek CCIC, FAFCE jest reprezentowane przy UNESCO (Paryż).

Prace nad dokumentem dotyczącym opieki nad osobami starszymi

FAFCE będzie współpracować z Komisją Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej (COMECE), w nowo powstałej grupie roboczej, która opracuje dokument dotyczący opieki nad osobami starszymi. Czas skończyć z „kulturą marnotrawstwa” – powiedział o. Manuel Barrios, sekretarz generalny COMECE, cytując papieża Franciszka – „trudnych decyzji dotyczących opieki medycznej ratującej życie unikniemy w przyszłości tylko wtedy, gdy zainwestujemy znaczne środki w nasze systemy opieki zdrowotnej i wdrożymy politykę, która rzeczywiście będzie wspierać rodziny”.

 

Bruksela, dnia 29 maja 2020 r.

„Tylko poprzez równowagę międzypokoleniową i solidarność możemy mieć nadzieję, że Europa utrzyma spójność społeczną i gospodarczą. Jeśli „Unia Europejska Następnego Pokolenia” ma pomóc w budowaniu przyszłości Europy, to nie można zaprzepaścić szansy na inwestowanie w rodzinę, aby wydobyć Europę z demograficznego braku równowagi”. Tak powiedział Vincenzo Bassi, przewodniczący Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzinnych w Europie , na temat wykorzystania zaproponowanej przez Komisję Europejską „Unii Europejskiej Następnego Pokolenia” (wcześniej zwanej Funduszem Naprawy Gospodarczej).

„Polityka odpowiadająca na potrzeby rodziny jest pierwszą i najważniejszą polityką na rzecz zintegrowanego zrównoważonego rozwoju”. Ponadto w tym okresie pandemii obywatele europejscy wyrazili swoje obawy, w szczególności dotyczące przyszłości ich dzieci i zdolności do stałego wywiązywania się ze zobowiązań rodzinnych. Z tego powodu nagradzanie rodziców i ich dzieci jest najbardziej konkretnym sposobem nagradzania obywateli europejskich, którzy dzięki swoim rodzinom udowodnili, że stanowią najlepszą gwarancję dla przyszłości Europy. W tym sensie instrument SURE mający na celu złagodzenie negatywnych skutków społecznych wybuchu koronawirusa powinien być również przeznaczony na politykę uwzględniającą szczególną odpowiedzialność rodzicielską pracowników europejskich: zasiłki opiekuńcze muszą być mierzone na podstawie zobowiązań rodzinnych” – stwierdził Vincenzo Bassi.

 

1 czerwca Światowy Dzień Rodziców

W Światowym Dniu Rodziców, FAFCE przypomina o znaczeniu macierzyństwa i ojcostwa i prosi o uznanie ich podstawowych ról w czasie obecnej pandemii.

„Rodzice – powiedział prezes FAFCE, Vincenzo Bassi – są tymi, którzy biorą na siebie radosną odpowiedzialność za opiekę nad swoimi dziećmi, w wolnym darze z siebie. Ta otwartość na życie generuje nową witalność daleko poza samą rodziną, z korzyścią dla całego społeczeństwa. Jak przypomnieliśmy w naszej ostatniej Rezolucji Zarządu, obecne przeciwności losu podkreślają  znaczenie rodziny jako centrum społeczeństwa. Poświęćmy dziś trochę czasu, aby uczcić pamięć ojców i matek i przyklasnąć im, uznając ich fundamentalną rolę w czasie obecnej pandemii”.

Światowy Dzień Rodziców został ustanowiony w 2012 r. przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Od lat 80. ubiegłego wieku Organizacja Narodów Zjednoczonych coraz bardziej koncentruje się na kwestiach związanych z rodziną.

„Mimo wielu deklaracji – stwierdził Bassi – rodzina często nie jest uznawana za priorytet, a rola rodziców została przyćmiona przez tzw. nowe prawa. Te „nowe prawa”, potwierdzając prawo do posiadania dziecka, zaniedbują prawo każdego dziecka do posiadania ojca i matki”.

Dwa tygodnie temu FAFCE ostrzegło przed szokującym filmem, pokazującym 46 noworodków poprzez praktykę macierzyństwa zastępczego na Ukrainie: mała wskazówka do ukrytej rzeczywistości tego lukratywnego biznesu. „Te niemowlęta były tam wystawiane, jako przedmioty na targowiskach, czekając, aż przyjdą ich kupcy i je odbiorą”, kontynuował Bassi, podkreślając, że „nie ma prawa do generowania lub posiadania dziecka, a jedynie obowiązek dbania o jego życie dla wspólnego dobra”. Społeczność powinna pomagać rodzicom, aby nie czuli się osamotnieni, ponieważ przyjmują na siebie  odpowiedzialność jako rodzice”.

Cornel Barbut, wiceprzewodniczący FAFCE, podkreślił to: „Rodzice są pierwszymi i podstawowymi wychowawcami swoich dzieci: muszą być brani pod uwagę we wszystkich decyzjach dotyczących programów szkolnych, należy zawsze chronić wolność edukacji oraz promować innowacyjność i kreatywność. Powinniśmy pogratulować wszystkim rodzicom ich bezcennej pracy i zapraszamy wszystkich, aby wykorzystali ten okres do spędzenia większej ilości czasu z rodziną.  Nie możemy też dziś zapomnieć o wszystkich sierotach na świecie i wszystkich tych parach, które cierpią z powodu niemożności posiadania dziecka.  Adopcja i opieka zastępcza są szczególnymi znakami tego, jak kultura daru z siebie jest rozwiązaniem w sytuacjach cierpienia.  Pragniemy powtórzyć nasze wezwanie do wszystkich właściwych władz o rozpoczęcie procesu międzynarodowej adopcji dzieci pozostających w Kijowie”.

W Światowym Dniu Rodziców FAFCE potwierdza swoje zobowiązanie do uhonorowania rodziców i ich kluczowej roli dla naszych społeczności oraz do walki o prawo każdego dziecka do wychowania i opieki  ze strony matki i ojca.

Bruksela, dnia 29 maja 2020 r.

„Tylko poprzez równowagę międzypokoleniową i solidarność możemy mieć nadzieję, że Europa utrzyma spójność społeczną i gospodarczą. Jeśli „Unia Europejska Następnego Pokolenia” ma pomóc w budowaniu przyszłości Europy, to nie można zaprzepaścić szansy na inwestowanie w rodzinę, aby wydobyć Europę z demograficznego braku równowagi”. Tak powiedział Vincenzo Bassi, przewodniczący Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzinnych w Europie , na temat wykorzystania zaproponowanej przez Komisję Europejską „Unii Europejskiej Następnego Pokolenia” (wcześniej zwanej Funduszem Naprawy Gospodarczej).

 

„Polityka odpowiadająca na potrzeby rodziny jest pierwszą i najważniejszą polityką na rzecz zintegrowanego zrównoważonego rozwoju”. Ponadto w tym okresie pandemii obywatele europejscy wyrazili swoje obawy, w szczególności dotyczące przyszłości ich dzieci i zdolności do stałego wywiązywania się ze zobowiązań rodzinnych. Z tego powodu nagradzanie rodziców i ich dzieci jest najbardziej konkretnym sposobem nagradzania obywateli europejskich, którzy dzięki swoim rodzinom udowodnili, że stanowią najlepszą gwarancję dla przyszłości Europy. W tym sensie instrument SURE mający na celu złagodzenie negatywnych skutków społecznych wybuchu koronaawirusa powinien być również przeznaczony na politykę uwzględniającą szczególną odpowiedzialność rodzicielską pracowników europejskich: zasiłki opiekuńcze muszą być mierzone na podstawie zobowiązań rodzinnych” – stwierdził Vincenzo Bassi.

Na początku tego miesiąca FAFCE z zadowoleniem przyjęła opinię rozpoznawczą w sprawie wyzwań demograficznych w UE w świetle nierówności gospodarczych i różnic w rozwoju, przyjętą przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES), w której podkreślono, że „inwestycje prorodzinne muszą być priorytetem, ponieważ stanowią podstawę przyszłości”.

Tłumaczenie: Teresa Kapela