Słowo Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY w sprawie decyzji o odrzuceniu przez Radę Miasta Siedlce Samorządowej Karty Praw Rodziny

Opublikowano: 2 czerwca 2020 r.

Drodzy Siostry i Bracia – Mieszkańcy Siedlec!

Obecny rok w szczególny sposób skierował naszą myśl w stronę rodziny. Panująca epidemia spowodowała odkrycie przez wielu wartości własnej rodziny, jako miejsca bezpiecznego wobec zagrożeń płynących ze świata zewnętrznego. Podkreśleniem roli małżeństwa i rodziny jest obchodzona również w tym roku setna rocznica urodzin
św. Jana Pawła II, nazywanego Papieżem Rodziny. Rozpoczęty w przededniu tej rocznicy proces beatyfikacyjny Karola i Emilii Wojtyłów, rodziców naszego wielkiego Rodaka, stanowi również znamienny znak, który jako ludzie wierzący odczytujemy w kategoriach Bożego daru. Idąc za nauczaniem św. Jana Pawła II papież Franciszek wielokrotnie podkreślał, iż rodzina jest cennym skarbem Kościoła i państwa, „który trzeba zawsze wspierać i chronić”.

W obliczu dokonujących się ideologicznych ataków na rodzinę i małżeństwo Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris 18 kwietnia 2019 r. opracował Samorządową Kartę Praw Rodziny. Karta ta w zamyśle jego twórców stanowić ma instrument dający rodzicom realny wpływ na wychowanie dzieci zgodnie z własnym sumieniem
i wartościami chrześcijańskimi. Jest ona praktycznym zobowiązaniem rządzących
w gminie czy mieście, by w procesie wychowania dzieci i młodzieży dawać pierwszeństwo rodzicom, którzy będą mogli poprzez realny wpływ na szkołę, kształtować środowisko wychowawcze swoich dzieci. Samorządowa Karta Praw Rodziny stanowi potwierdzenie zawartej w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej ochrony małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety oraz rodziny. Jest ona zatem Kartą za rodziną, a nie przeciwko komuś. Zapisy Karty nikogo nie obrażają, a tylko podkreślają rolę rodziców w wychowaniu dzieci według wartości, którymi sami żyją.

Kartę tę przyjęło w Polsce już 37 samorządów lokalnych, w tym – na terenie diecezji siedleckiej – władze miasta Biała Podlaska oraz władze gminy, powiatu i miasta Radzyń Podlaski. Z ubolewaniem, w obliczu wspomnianych wyżej wezwań, przyjąłem odrzucenie
w minionym tygodniu przez siedlecką Radę Miasta, stosunkiem głosów 10 do 11,
z jednym wstrzymującym się, Samorządowej Karty Praw Rodziny. Za jej odrzuceniem głosowali radni klubów lewicowych i liberalnych oraz jedna osoba z partii prawicowej. Samorządowa Karta Praw Rodziny została przedstawiona siedleckiemu samorządowi jako inicjatywa obywatelska, poparta przez ponad 20 organizacji pozarządowych oraz 1628 mieszkańców naszego Miasta. Odrzucenie tejże Karty skutkować może utrudnieniem rodzicom kontroli nad programami wychowawczymi w szkołach oraz brakiem rodzicielskiej kontroli nad rodzajami organizacji pozarządowych, które będą mogły –także w tajemnicy przed rodzicami – działać na terenie szkół siedleckich. Zastanawia ponadto fakt, że na tej samej sesji Rada Miasta podjęła uchwałę związaną z setną rocznicą urodzin Papieża Polaka oraz uchwałę odrzucającą w praktyce Jego nauczanie. Ubolewam także, że w czasie debaty na posiedzeniu Rady Miasta dochodziło do niezgodnego
z prawdą i wbrew całościowemu ujęciu cytowania Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz dokumentów św. Jana Pawła II.

Jednocześnie pragnę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy poparli tę inicjatywę, zwłaszcza dziesięciu Radnym głosującym za przyjęciem Samorządowej Karty Praw Rodziny w naszym Mieście. Wyrażam nadzieję, że nie jest to ostatnia próba realnej ochrony rodziny przez samorząd naszego Miasta. Zwracam się z prośbą do wszystkich rodziców o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu ochrony konstytucyjnego
i ogólnoludzkiego prawa rodziców do wychowania własnych dzieci zgodnie
z wartościami, na których buduje się chrześcijańską rodzinę. Gorącą modlitwą otaczam wszystkie rodziny, także i te, które przeżywają trudności oraz żyją w stanie niepełnym. Proszę wszystkich Duszpasterzy i Wiernych o stałe wspieranie wszelkich inicjatyw chroniących rodzinę i małżeństwo.

Wszystkim, którym na sercu leży dobro rodziny, z serca błogosławię.

BISKUP SIEDLECKI

 

L. dz. 374/2020

Siedlce, dnia 29 maja 2020 r.

________________________________

Powyższe Słowo Biskupa Siedleckiego należy odczytać w ramach ogłoszeń duszpasterskich, w niedzielę 31 maja br.,we wszystkich kościołach w Siedlcach.

www.diecezja.siedlce.pl