Tydzień Modlitw o Ochronę Życia od 2 do 8 kwietnia

Opublikowano: 25 marca 2024 r.

Modlitwa na każdy dzień:

  1. Rozważanie z Listu do rodzin, św. Jana Pawła II oraz modlitwa na dany dzień
  2. Modlitwa z encykliki Evangelium vitae
  3. Można odmówić litanię do Świętej Rodziny

Dzień 1.

Za rodziców i wychowawców – o przyjęcie każdego dziecka z miłością, mądre naśladowanie Świętej Rodziny z Nazaretu: Maryi i Józefa oraz gotowość szukania u Nich rady w trudnościach wychowawczych.

Z Listu do rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II:

Modlitwa służy ugruntowaniu duchowej spoistości rodziny, przyczyniając się do tego, że rodzina staje się silna Bogiem. W liturgii Sakramentu Małżeństwa celebrans modli się słowami: „Prosimy Cię, Boże, ześlij swoje błogosławieństwo na tych nowożeńców […] i wlej w ich serca moc Ducha Świętego”. Trzeba, aby z tego „nawiedzenia serc” płynęła wewnętrzna moc ludzkich rodzin – moc jednocząca je w miłości i prawdzie (nr 4).

Modlitwa:

Wszechmogący Boże, który przez Ducha Świętego nawiedzasz serca małżonków, udziel im mocy we wszelkich trudnościach i spraw, by w przykładzie Świętej Rodziny z Nazaretu odnajdywali wzór wychowania rodzinnego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa św. Jana Pawła II z encykliki Evangelium vitae:

O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia: spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej przemocy, starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość. Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia.

Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli, cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie. Amen.

Dzień 2.

Za dzieci i młodzież – o dobre życiowe decyzje, wierność chrześcijańskim wartościom i umiejętność odróżniania prawdy, dobra i piękna od tego, co jest ich zaprzeczeniem.

Z Listu do rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II:

Proces wychowawczy prowadzi do fazy, do której się dochodzi wtedy, gdy po osiągnięciu pewnego stopnia dojrzałości psychofizycznej człowiek zaczyna „wychowywać się sam”. Z biegiem czasu owo samowychowanie przerośnie poniekąd dotychczasowy proces wychowawczy. Przerastając, nie przestaje jednak w dalszym ciągu z niego wyrastać (nr 16).

ModlitwaDobry Boże, prosimy Cię za dzieci i młodzież, aby uzyskały chrześcijańskie wychowanie. Niech wzrastają w łasce Chrystusa, którą otrzymały w sakramencie chrztu świętego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa św. Jana Pawła II z encykliki Evangelium vitae:

O Maryjo, jutrzenko nowego świata…

Dzień 3.

Za matki i ojców spodziewających się narodzin dziecka – o przyjęcie go z miłością także wtedy, gdy z ludzkiego punktu widzenia wydaje się, że pojawiło się nie w porę.

Z Listu do rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II:

„Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym Bóg was obdarzy?” – pyta nowożeńców celebrans w momencie ślubu. Potwierdzenie ze strony nowożeńców odpowiada wewnętrznej prawdzie miłości, jaka ich łączy. Jedność dwojga nie zamyka małżonków, nie jest dla nich samych. Jest otwarta w kierunku nowego życia i nowej osoby (nr 8).

Modlitwa:

Wszechmogący Boże, prosimy Cię za rodziców spodziewających się narodzin dziecka, aby ich serce pozostało otwarte na dar życia od Pana Boga, bez względu na okoliczności. Niech sakrament małżeństwa będzie ich siłą, aby przyjąć nowego człowieka, który zostaje im powierzony, pokochać go i włączyć do tworzonej przez nich wspólnoty. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa św. Jana Pawła II z encykliki Evangelium vitae:

O Maryjo, jutrzenko nowego świata…

Dzień 4.

Za lekarzy i farmaceutów – o wierność zasadom etyki chrześcijańskiej, by swoją wiedzę i doświadczenie zawsze wykorzystywali dla służby życiu.

Z Listu do rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II:

Rozdział pomiędzy tym, co duchowe, a tym, co materialne w człowieku, przyniósł skłonność do tego, aby ludzkie ciało traktować nie w kategoriach specyficznego podobieństwa do Boga, lecz w kategoriach podobieństwa do wszystkich innych ciał w przyrodzie, które człowiek traktuje jako tworzywo dla produkcji dóbr konsumpcyjnych. Zastosowanie tych samych kryteriów do człowieka jest olbrzymim zagrożeniem. Kiedy ciało ludzkie, oderwane od ducha i myśli, staje się tworzywem, podobnie jak inne ciała zwierząt, kiedy dokonuje się manipulacji na embrionach i płodach, trzeba wówczas przyznać, że stajemy w obliczu straszliwej klęski etycznej (nr 19).

Modlitwa:

Wszechmogący Boże, prosimy Cię za lekarzy i farmaceutów, by kierowali się ewangelicznymi wartościami i w każdym człowieku odkrywali wielkość godności osoby stworzonej na Twój obraz i podobieństwo. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa św. Jana Pawła II z encykliki Evangelium vitae:

O Maryjo, jutrzenko nowego świata…

Dzień 5.

Za polityków, aby stanowione przez nich prawo stało na straży małżeństwa i rodziny zgodnej z prawem naturalnym oraz szanowało nienaruszalność i świętość ludzkiego życia.

Z Listu do rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II:

Żadne społeczeństwo ludzkie nie może ryzykować permisywizmu w sprawach tak podstawowych jak istota małżeństwa i rodziny! Tego typu permisywizm moralny w swych konsekwencjach musi szkodzić samemu społeczeństwu, jego autentycznej spoistości społecznej i humanistycznej. Jest więc rzeczą zrozumiałą, że Kościół stoi na straży autentyczności ludzkich rodzin i wzywa odnośne instytucje, zwłaszcza parlamenty i państwa, a także organizacje międzynarodowe, ażeby nie ulegały pokusie pozornej nowoczesności (nr 17).

Modlitwa:

Najwyższy Boże, chroń polityków przed pokusą ustanawiania praw, które godzą w godność rodziny i świętość życia. Niech przyświeca im jako cel prawdziwe dobro człowieka i społeczeństwa, a nie pozorna nowoczesność. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa św. Jana Pawła II z encykliki Evangelium vitae:

O Maryjo, jutrzenko nowego świata…

Dzień 6.

O sprawiedliwość społeczną, która przejawia się m.in. w realnej pomocy państwa osobom z niepełnosprawnościami, a także o rozwój i promocję hospicjów perinatalnych.

Z Listu do rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II:

Oprócz dziedziny wychowania i oświaty na różnych poziomach, pomoc państwa wyraża się poprzez instytucje mające na celu ochronę życia i zdrowia obywateli, a zwłaszcza w podejmowaniu odpowiednich środków dotyczących świata pracy… Znalezienie właściwych rozwiązań jest w tej dziedzinie nieodzowne – rozwiązań, które wznosząc się nawet ponad granice własnego państwa, potrafią wyjść naprzeciw tak wielu rodzinom, dla których brak pracy oznacza dramatyczny stan skrajnej nędzy (nr 17).

Modlitwa:

Wszechmogący Boże,  prosimy Cię, aby w naszej Ojczyźnie zawsze panowała sprawiedliwość społeczna i solidarność z tymi, którzy potrzebują pomocy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa św. Jana Pawła II z encykliki Evangelium vitae:

O Maryjo, jutrzenko nowego świata…

Dzień 7.

Za dziennikarzy i ludzi mediów – o to, by dostępne im narzędzia wykorzystywali do odważnego głoszenia prawdy o życiu i godności człowieka.

Z Listu do rodzin Ojca Świętego Jana Pawła II:

Środki masowego przekazu, nawet gdy starają się poprawnie informować, jeżeli nie kierują się zdrowymi zasadami etycznymi, nie służą prawdzie w jej wymiarze zasadniczym. Oto dramat: nowoczesne środki komunikacji społecznej są poddane pokusie manipulacji przekazem, zakłamując prawdę o człowieku. Człowiek nie jest tym, kim siebie ogląda w reklamie i propagandzie w nowoczesnych środkach masowego przekazu… Jest kimś więcej przez swoje powołanie do miłości, które wprowadza mężczyznę i kobietę w wymiar „wielkiej tajemnicy” (nr 20).

Modlitwa: Wszechmogący Boże,  prosimy Cię, aby w naszej Ojczyźnie zawsze panowała sprawiedliwość społeczna i solidarność z tymi, którzy potrzebują pomocy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa św. Jana Pawła II z encykliki Evangelium vitae:

O Maryjo, jutrzenko nowego świata…

https://pro-life.pl/zazyciem/